Czy zbiórka w Internecie zawsze będzie zbiórką publiczną?

16.04.2009, Krzysztof Jarosiński

W dniu dzisiejszym miałem przyjemność wystąpić z Marcinem na pierwszym w Poznaniu BridgeCamp z prezentacją, pt. ‘Ustawa o zbiórkach publicznych a prowadzenie zbiórek w sieci’. W swojej prezentacji zwróciliśmy uwagę na problemy interpretacyjne wynikające z obowiązywania przepisów Ustawy o zbiórkach publicznych, która weszła w życie w 1933 r. i która poza pewnymi zmianami obowiązuje w niezmienionej treści od tamtego czasu. W szczególności szereg problemów wynika ze stosowania przepisów ustawy i aktów wykonawczych do niej w stosunku do zbiórek prowadzonych z wykorzystaniem Internetu.

W naszej prezentacji skupiliśmy się na definicji ‘zbiórki publicznej’, która na skutek takiego, a nie innego sformułowania i obowiązywaniu w niezmienionej treści od 1933 r., nie obejmuje całego szeregu zbiórek prowadzonych w Internecie.  Naszym zdaniem, podkreślam, że jest to nasze stanowisko, które stoi w opozycji do szeregu opinii wyrażanych na wielu forach w Internecie, kluczowe są następujące słowa występujące w definicji ustawowej zbiórki publicznej: ‘publiczne’ oraz ‘w gotówce’. Co do znaczenia słowa ‘publiczne’ (a precyzyjniej ‘publiczny’) odsyłamy do uznanych słowników języka polskiego, np. wydawnictwa PWN. Natomiast co do rozumienia zwrotu ‘w gotówce’, istotnym naszym zdaniem jest brzmienie art. 63 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe o treści:

Art. 63. 1. Rozliczenia pieniężne mogą być przeprowadzane za pośrednictwem banków, jeżeli przynajmniej jedna ze stron rozliczenia (dłużnik lub wierzyciel) posiada rachunek bankowy. Rozliczenia pieniężne przeprowadza się gotówkowo lub bezgotówkowo za pomocą papierowych lub informatycznych nośników danych.
2. Rozliczenia gotówkowe przeprowadza się czekiem gotówkowym lub przez wpłatę gotówki na rachunek wierzyciela.
3. Rozliczenia bezgotówkowe przeprowadza się w szczególności:
1)    poleceniem przelewu,
2)    poleceniem zapłaty,
3)    czekiem rozrachunkowym,
4)    kartą płatniczą.  

Naszym zdaniem wspomniane wyżej słowa występujące w definicji zbiórki publicznej powodują, że z powodzeniem można podjąć próbę obrony wobec organów władzy publicznej, która w wielu przypadkach próbuje bezzasadnie wymuszać na podmiotach wypełnianie uciążliwych wymogów wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych i rozporządzenia do tej ustawy.

W dalszej części prezentacji omówiliśmy przepisy przewidujące sankcje za organizowanie lub prowadzenie zbiórek bez wymaganego pozwolenia, cały czas zwracając uwagę na zakres znaczeniowy pojęcia ‘zbiórka publiczna’ (patrz art. 56 i 57 Kodeksu wykroczeń). Na końcu omówiliśmy regulacje pozwalające administratorom serwisów internetowych uniknąć odpowiedzialności z tytułu prowadzenia zbiórek publicznych, spełniających przesłanki określone w ustawie, przez użytkowników ich serwisów bez wymaganych pozwoleń (wielokrotnie już powoływany art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Na zakończenie pozostaje mi życzyć uczestnikom BridgeCamp udanego after party, na które nam niestety nie starczyło dziś czasu:-(.

P.S. W zakresie, w jakim mówiliśmy o obowiązku ogłoszenia wyniku zbiorki publicznej i sposobu zużytkowania zebranych ofiar w prasie (por. art. 9 ustawy o zbiórkach publicznych), przypominam o konieczności rozróżniania instytucji prasy od  dziennika  albo czasopisma (są to instytucje zdefiniowane w art. 7 Ustawy - Prawo prasowe). Mówiliśmy o tym dzisiaj. Poza tym odsyłam do posta, w którym częściowo omawiam tę kwestię: Czy mój blog to dziennik albo czasopismo i czy mam obowiązek go zarejestrować?

 

Opublikowane w Wydarzenia

5 Responses

 1. MBB

  Jestem autorem pewnego programu, który rozpowszechniam “za darmo”. Mam też kontro w PayPalu, za jego pośrednictwem utworzyłem przycisk “przekaż darowiznę”, który umożliwia wsparcie finansowe dalszego rozwoju tego programu.

  Czy muszę wystąpić o zgodę na zbiórkę publiczną? W jakim okresie? Na jakim terenie? I wreszcie który organ jest właściwy miejscowo?

 2. Marcin Błaszyk

  Według powyższej interpretacji, w poście Krzysztofa, to co robisz, to nie zbiórka publiczna, ponieważ nie zbierasz gotówki. Wpłaty otrzymujesz przelewem - czyli korzystasz z transakcji bezgotówkowych. Gdyby jednak argumentacja Krzysztofa okazała się niesłuszna (ja się z nią w pełni zgadzam), to niestety nie wolno Tobie prowadzić zbiórki publicznej, ponieważ nie jesteś ani stowarzyszeniem, ani nie posiadasz osobowości prawnej jako organizacja. Ponadto prowadzenie zbiórek w interesie osobistym jest zabronione. Pamiętaj, że pieniądze, które dostajesz, to darowizna, która podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Gwoli uzupełnienia odpowiedzi: zbiórka prowadzona w Internecie oznacza, że jest prowadzona na terenie całego kraju, stąd organem właściwym będzie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. O pozwolenie należy wystąpić przed rozpoczęciem zbiórki.

 3. Mekk

  Hmm, a jak są tu właściwie definiowane zasięgi terytorialne?

  Weźmy na przykład prowadzoną do spółki przez Polaka i Francuza stronę hostowaną na VPSie irlandzkiej firmy, fizycznie działającą w Singapurze, z darowiznami przyjmowanymi przy pomocy (amerykańskiego) PayPala.

 4. Krzysztof Jarosiński

  Odsyłam do treści art. 2 Ustawy o zbiórkach publicznych:

  Art. 2. 
  1. Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udzielają, w drodze decyzji administracyjnej:
  1) wójt, burmistrz (prezydent miasta) - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego części,
  2) starosta - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
  3) marszałek województwa - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze województwa lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat,
  4) minister właściwy do spraw wewnętrznych - jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze obejmującym więcej niż jedno województwo.
  2. Jeżeli zebrane ofiary mają być zużyte za granicą państwa, pozwolenia na zbiórkę udziela, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

  Poza tym ustalając zakres terytorialny zbiórki publicznej należy mieć na względzie tezy z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2006 r. (I OSK 1303/05). Sąd rozpatrujący sprawę, w której stroną był PCK stwierdził m.in., że:

  “(…) W sprawie niniejszej nie jest kwestionowane, iż projektowane na terenie trzech województw zbiórki PCK ze względu na rodzaj pomocy objętych ogólnopolskimi akcjami udzielania pomocy poszczególnym grupom ludności mieściły się w jednym celu (…)”.

  “(…) Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż podmiotem ubiegającym się o przeprowadzenie zbiórki w trzech województwach było stowarzyszenie PCK, a zbiórka ta ze względu na zbieżność celów i rodzaj pomocy mieściła się w prowadzonych przez PCK ogólnokrajowych akcjach pomocy. W świetle przytoczonych przepisów statutu PCK nie jest możliwe różnicowanie celów zbiórki ze względu na miejsce zamieszkania adresatów pomocy w taki sposób, iż stanowiłoby to podstawę do traktowania tak rozumianego celu jako przesłanki do przyjęcia, iż w tym przypadku miało miejsce ubieganie się o pozwolenie na przeprowadzenie trzech różnych zbiórek na terenie woj. mazowieckiego, podlaskiego i pomorskiego (…)”.

 5. Hugh

  < a href = “http://google.com/?p=47&lol= grown@mahua.version”>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó!…

Skomentuj

Uwaga: Komentarze są moderowane. Twój komentarz pojawi się po autoryzacji.