W związku z korzystnym rozstrzygnięcie sporu o domenę akrostal.com.pl, w którym mieliśmy przyjemność reprezentować naszego klienta, chcielibyśmy podzielić się doświadczeniami związanymi z procedurą doprowadzenia do przejęcia domeny już po wyroku. Bowiem wygranie sprawy przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie nie oznacza automatycznego przeniesienia prawa do korzystania z domeny na powoda. Jeżeli Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (Sąd Polubowny przy PIIT) uzna nasze roszczenie w sporze o prawa do nazwy domeny w domenie pl (w naszym przypadku – com.pl), czeka nas jeszcze dopełnienie kilku formalności niezbędnych do faktycznego uzyskania prawa do rzeczonej domeny.


Rolę krajowego rejestru nazw internetowych pełni NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Instytut Badawczy). Jednym z jej zadań jest odpłatne utrzymywanie nazw w domenie .pl na rzecz abonentów. W sytuacji, gdy abonent narusza nasze prawa do domeny, NASK może rozwiązać umowę z takim abonentem bez zachowania okresu wypowiedzenia.


Aby tak się stało, konieczne jest przedłożenie NASK prawomocnego orzeczenia sądu polubownego stwierdzającego naruszenie przez abonenta naszych praw. W praktyce oznacza to konieczność wystąpienia przed właściwy sąd powszechny z wnioskiem o uznanie wyroku Sądu Polubownego przy PIIT. Do takiego wniosku należy załączyć oryginał lub poświadczony przez sąd polubowny odpis wyroku, a ponadto także oryginały zapisu na sąd polubowny bądź ich urzędowo poświadczone odpisy.


Dopiero wówczas możemy oczekiwać uznania wyroku, czemu może towarzyszyć także nadanie klauzuli wykonalności w przedmiocie kosztów postępowania arbitrażowego, o ile o nadanie takowej wystąpiliśmy. Warto bowiem zauważyć, iż postępowanie arbitrażowe przed Sądem Polubownym przy PIIT w stosunku do arbitraży zagranicznych wyróżnia to, że sąd ten orzeka także o ponoszeniu przez strony kosztów postępowania, których możemy potem dochodzić w osobnym postępowaniu.


Należy pamiętać, iż nieprawomocne postanowienie o uznaniu wyroku sądu polubownego nie jest honorowane przez NASK, stąd w naszym interesie jest uzyskanie z sądu powszechnego rzeczonego postanowienia wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności.


Wyposażeni w taki dokument jesteśmy na najlepszej drodze do uzyskania praw do domeny. Po otrzymaniu wyroku arbitrażowego wraz z prawomocnym postanowieniem o jego uznaniu, Dział Domen NASK przedstawi nam formularz oferty zawarcia umowy o utrzymywanie i obsługę nazwy domeny. Po jego prawidłowym wypełnieniu i terminowym doręczeniu NASK, usługa utrzymywania domeny zostanie uruchomiona na naszą rzecz.


Należy wspomnieć, iż nieprzesłanie do NASK wypełnionego formularza ofertowego w terminie może spowodować, iż zostaniemy pozbawieni prawa pierwszeństwa do „wywalczonej” przez nas domeny, która zostanie udostępniona publicznie do rejestracji na zasadach ogólnych.