Z dniem 18 lipca 2014 r. wchodzi w życie ustawa o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych, która zmieni sposób przeprowadzania zbiórek publicznych. Ma być prościej i szybciej!

Co więcej, nowe przepisy ustawy pozwalają na rozwój tzw. crowdfundingu społecznościowego. Wraz z wejściem w życie ustawy zbiórki elektroniczne można będzie prowadzić bez żadnych formalności. W tym wypadku przejrzystość i możliwość kontroli zapewniona jest dzięki technologii (przepływ pieniędzy przy przelewach internetowych, czy podczas wysyłania płatnego SMS jest bowiem rejestrowany). W Internecie każdy będzie mógł zbierać – bez zezwolenia i bez zgłoszenia. Wyjątkiem są zbiórki na cele inwestycyjne – wtedy mogą obowiązywać przepisy regulujące inwestycje finansowe.

Nowa ustawa zniesie wprowadzony w 1933 r. obowiązek uzyskiwania urzędowych pozwoleń na zbiórki publiczne oraz uiszczania opłat skarbowych za przeprowadzenie zbiórki. Z dniem wejścia w życie ustawy warunkiem przeprowadzenia zbiórki będzie jej prawidłowe zgłoszenie.

Zbiórkę można zgłosić przy użyciu formularza elektronicznego na ogólnopolskim portalu zbiórek, który prowadzony będzie pod adresem http://zbiorki.gov.pl – portal obecnie znajduje się w budowie, a ruszy z dniem 18 lipca 2014r., albo w formie papierowej doręczając zgłoszenie właściwemu ministrowi do spraw administracji publicznej. Żeby dokonać zgłoszenia online trzeba dysponować podpisem elektronicznym – Wystarczy bezpłatny podpis, tzw. profil zaufany ePUAP, który można założyć na portalu ePUAP, a później potwierdzić w urzędzie skarbowym, oddziale ZUS lub NFZ.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: cel zbiórki, dane organizatora, sposób i miejsce prowadzenia, termin rozpoczęcia i zakończenia, oraz przewidywane koszty, które powstaną w związku z organizacją zbiórki, a które zostaną pokryte ze złożonych datków.

Po zweryfikowaniu poprawności zgłoszenia, minister właściwy do spraw administracji publicznej umieszcza na portalu www.zbiorki.gov.pl informację o zgłoszeniu zbiórki. W przypadku zgłoszenia elektronicznego informacja powinna pojawić się na portalu w ciągu 3 dni roboczych, w przypadku zgłoszenia papierowego – w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Dziś na urzędowe pozwolenie czeka się aż 30 dni.

Brak zamieszczenia informacji o zgłoszeniu zbiórki na portalu zbiórek oznacza, że odmówiono zgody na przeprowadzenie zbiórki. Może dojść do tego w poniższych przypadkach:

1) gdy cel zbiórki jest niezgodny z prawem lub wykracza poza sferę celów, które dopuszcza ustawa,

2) gdy organizator nie wywiązał się z obowiązku sprawozdawczego po wcześniej przeprowadzonej zbiórce.

W ciągu 30 dni od zakończenia zbiórki należy doręczyć ministrowi właściwemu do spraw administracji sprawozdanie  z ilości i wartości zebranych datków. Ministrowi należy doręczyć także sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar w terminach określonych ustawą. Sprawozdania będą umieszczone na portalu zbiórek, tym samym każdy będzie mógł zapoznać się z ich treścią – ułatwi to społeczną kontrolę zbiórek. Dziś organizacje muszą zamieszczać sprawozdania w prasie, co generuje niepotrzebne koszty która może je przeznaczyć na inne cele – chociażby cele zbiórki.