Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki cywilnej ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania związane z prowadzeniem takiej działalności. W związku z powyższym warto rozważyć przekształcenie spółki cywilnej w jedną ze spółek prawa handlowego, co pomoże ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dobrym wyborem ze względu na poziom obciążeń podatkowych oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych wspólników wydaje się przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową, której wspólnikiem odpowiadającym całym majątkiem za zobowiązania nowo-powstałej spółki będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli przekształcenie spółki cywilnej w tzw. spółkę ?z o.o. – komandytową”.

W spółce komandytowej występują dwie kategorie wspólników. Komplementariusze prowadzą sprawy spółki, reprezentują ją i ponoszą odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. Natomiast komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki wyłącznie do wysokości oznaczonej w umowie sumy komandytowej i co do zasady nie są zaangażowani w prowadzenie spraw spółki i jej reprezentację. W związku z zakresem odpowiedzialności wspólników korzystnym rozwiązaniem jest wprowadzenie do spółki jako komplementariusza osoby prawnej – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która to spółka będzie odpowiadała całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej.

Procedurę przekształcenia spółki cywilnej, w której wszyscy wspólnicy są osobami fizycznymi, w tzw. spółkę ?z o.o. – komandytową” należy rozpocząć od założenia spółki z o.o., co jest procesem nieskomplikowanym i nie pociągającym za sobą większych kosztów. Spółka z o.o. powstanie już z chwilą zawarcia jej umowy i może przystąpić do umowy spółki cywilnej. W tym miejscu należy pamiętać, że po przystąpieniu nowego wspólnika (spółki z o.o.) do spółki cywilnej, należy dokonać odpowiednich zmian w ewidencjach prowadzonych przez organy podatkowe i GUS.

Spółka cywilna, do której jako nowy wspólnik przystąpiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać przekształcona w spółkę komandytową, gdzie wspólnikiem – komplementariuszem będzie spółka z o.o., komandytariuszami zaś będą osoby fizyczne (pozostali wspólnicy spółki cywilnej).
Zgodnie z przepisami w art. 557-561 Kodeksu spółek handlowych w celu dokonania przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową, konieczne jest:

  1. sporządzenie planu przekształcenia oraz przygotowanie załączników niezbędnych do dokonania przekształcenia obejmujących projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy spółki przekształconej, wycenę majątku – aktywów i pasywów spółki przekształcanej, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia;
  2. poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności;
  3. wezwanie wspólników do podjęcia uchwały o przekształceniu;
  4. powzięcie przez wspólników jednomyślnej uchwały o przekształceniu; 
  5.  złożenie przez wspólników spółki cywilnej oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej – zawarcie umowy spółki komandytowej,
  6. ewentualna spłata wspólników którzy nie będą uczestniczyć w spółce komandytowej,
  7. rejestracja spółki przekształconej w rejestrze przedsiębiorców.

Procedura określona powyżej będzie znacznie prostsza, jeżeli wszyscy wspólnicy spółki cywilnej prowadzili sprawy spółki, bowiem zgodnie z przepisem art. 582 K.s.h. w przypadku przekształcenia spółki cywilnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki cywilnej, nie stosuje się przepisów art. 557-561 K.s.h. z wyjątkiem art. 558 § 2 pkt 1 i 2 K.s.h. Jeżeli więc umowa spółki cywilnej odmiennie regulowała prowadzenie spraw spółki, w celu zastosowania uproszczonej procedury przekształcenia należy tę umowę odpowiednio zmienić.

Uproszczona procedura obejmuje

  1. powzięcia jednogłośnej uchwały o przekształceniu spółki cywilnej w komandytową, która to uchwała musi zostać objęta protokołem sporządzonym przez notariusza,
  2. zawarcie umowy spółki komandytowej (w formie aktu notarialnego).

Nie jest więc konieczne sporządzenie planu przekształcenia wraz z wyceną majątku spółki cywilnej, sprawozdaniem finansowym, czy opinią biegłego rewidenta.

Spółka przekształcona – spółka komandytowa powstanie z chwilą jej wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Od tej chwili, jeżeli zmiana brzmienia firmy dokonywana w związku z przekształceniem nie obejmowała tylko zmiany oznaczenia wskazującego na formę prawną prowadzenia działalności, spółka komandytowa ma obowiązek podawania obok swojej firmy, w nawiasie dawnej firmy. Jeżeli zaś zmiana sprowadzała się wyłącznie do zmiany oznaczenia formy prawnej, spółka w nawiasie podawać będzie ?dawniej spółka cywilna”.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisem art. 584 K.s.h. wspólnicy spółki komandytowej, będą odpowiadać za zobowiązania spółki powstałe przed przekształceniem na dotychczasowych zasadach przez okres trzech lat licząc od dnia wpisania spółki komandytowej do rejestru przedsiębiorców. Po upływie tego okresu odpowiedzialności komandytariuszy za wszystkie zobowiązania spółki ograniczona będzie do wysokości oznaczonej w umowie spółki sumy komandytowej.

Procedurę przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową należy zakończyć wykreślając dotychczasowych wspólników spółki cywilnej z Centralnej Ewidencji i informacji Działalności Gospodarczej, jeżeli nie prowadzą oni innej, samodzielnej działalności, a jeżeli ją prowadzą, odpowiednio zmieniając dane objęte wpisem. Ponadto, jeżeli spółka cywilna była podatnikiem VAT należy dokonać odpowiedniej zmiany zgłoszenia.