Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 31 maja 2012 roku (sygn. akt II Ca 52/12) uznał, że o fakcie prowadzenia działalności gospodarczej nie decyduje fakt rejestracji tej działalności, a rzeczywiste jej wykonywanie. Niby oczywiste ale osoby, które w sposób zarobkowy i ciągły prowadzą sprzedaż produktów w serwisach aukcyjnych, nie rejestrują działalności i tym samym żyją w przekonaniu, że unikną obowiązków podatkowych oraz wobec ZUS-u.

Zgodnie z definicją z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010, nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Definicja ta nie wymaga wpisu do żadnego rejestru. Także ustawy podatkowe nie wspominają nic o formalnym uzyskaniu statusu przedsiębiorcy.

Jakie są zaś konsekwencja prowadzenia działalności gospodarczej pomimo braku wpisu do ewidencji? Przede wszystkim podatkowe. Osoba która prowadzi sprzedaż towarów, co do zasady powinna doliczyć przy sprzedaży VAT należny i odprowadzać go urzędu skarbowego. Gdyby była zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT należny mogłaby obniżyć o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów handlowych. Jeżeli urząd skarbowy uzna, że sprzedaż prowadzona w serwisie aukcyjnym powinna być opodatkowana, ustali wartość należnego VAT-u i nakaże jego zapłatę wraz z odsetkami. W takiej sytuacji, podatnik, jeżeli nie będzie dysponował fakturami potwierdzającymi zakup towarów handlowych, będzie zmuszony do zapłaty, co do zasady, kwoty stanowiącej 23% wartości sprzedanych towarów, powiększonej o odsetki. Powstanie też obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Nie należy również zapominać o obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Obok konsekwencji podatkowych istotnym skutkiem prowadzenia działalności gospodarczej jest podleganie przez sprzedawcę reżimowi ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1176 z późn. zm.). W szczególności chodzi o przepisy o odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. To własnie kwestia odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową była rozstrzygana przez lubelski sąd w przywołanej wyżej sprawie.

Pozwany prowadził sprzedaż urządzeń między innymi w serwisie allegro.pl, . Jedno z niech sprzedał powodowi. Sprzęt okazał się niezgodny z umową, ponieważ pomimo zapewnień sprzedawcy, nie nadawała się do współpracy z urządzeniem powoda. Ten domagał się naprawy urządzenia, a gdy sprzedawca jej nie dokonał, pozwał go żądając zwrotu ceny. Powołał się przy tym na postanowienia ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy: „Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów„.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 4 tej ustawy: „Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy…„.

W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca ma obowiązek zwrotu zapłaconej ceny.

Pozwany odmówił zapłaty, twierdząc, że nie jest przedsiębiorcą, gdyż nie zarejestrował działalności i przepisy w/w ustawy nie obowiązują go.

Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim w wyroku utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy w Lublinie, wskazał, że pozwany sprzedając urządzenie powodowi działał jako przedsiębiorca. Prowadził bowiem działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży urządzeń. Ilość i częstotliwość zamieszczanych  w serwisach internetowych ofert oraz ich treści stanowiły o tym, że mimo braku rejestracji prowadził działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym w sposób ciągły.

Należy również zwróci  uwagę na fakt, że przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż w Internecie są również związaniu przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.). Wiąże się to między innymi z prawem konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, bez podania przyczyny (nie dotyczy sprzedaży aukcyjnej).