Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski przyjęły nową dyrektywę harmonizującą i wzmacniającą uprawnienia konsumentów przy zawieraniu umów na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu. Nowa regulacja stanowi nowelizację dwóch dyrektyw: dyrektywy w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (99/44/ WE) i dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (93/13/ EWG). Zastępuje ona także dotychczas obowiązującą dyrektywę w sprawie ochrony konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość (97/7/WE) i dyrektywę w sprawie ochrony konsumentów w odniesieniu do umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa (85/577/ EWG).

Praktyka implementacji do systemów prawa krajowego Państw Członkowskich postanowień ww. dyrektyw doprowadziła do znacznych rozbieżności pomiędzy systemami prawnymi poszczególnych krajów Wspólnoty. Z tego względu ochrona konsumentów w różnych krajach była zróżnicowana. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie takiego samego minimalnego poziomu ochrony wszystkim obywatelom Unii Europejskiej, niezależnie od tego gdzie dokonywana jest transakcja. Nowa dyrektywa dostosowuje także prawo do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku.

Ujednolicenie przepisów będzie korzystne także dla przedsiębiorców, bowiem nie będą musieli oni zapoznawać się z przepisami chroniącymi konsumentów w każdym Państwie Członkowskim, na terytorium którego prowadzą sprzedaż.

Jakkolwiek dyrektywa nie wprowadza rewolucji, jej głównym celem jest ochrona konsumentów, jako słabszej strony stosunku prawnego oraz usprawnienie działania jednolitego rynku wspólnotowego, to jednak pojawiło się kilka istotnych zmian. Zmiany te wywrą wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce, w szczególności tych, których działania sprzedażowe skupione są w sferze Internetu, a także tych, którzy sprzedaży dokonują przez telefon lub za pomocą przedstawicieli (sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa).

Zgodnie z nową dyrektywą, konsument będzie mógł odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru lub, w przypadku usług, daty zawarcia umowy. Obecnie w polskim systemie prawnym termin ten wynosi 10 dni a jedynie w przypadku usług finansowych 14.

Zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi konsument pokrywa koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy. Nowa dyrektywa przerzuca ten koszt na sprzedawcę, o ile nie poinformuje on konsumenta o obowiązku pokrycia kosztów. W przypadku dokonywanych w Internecie zakupów dużych produktów, takich jak chociażby sprzęt AGD, sprzedawca będzie miał obowiązek przedstawić szacunkowe koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie dopełni obowiązków informacyjnych, koszty zwrotu poniesie sam.

Nowe przepisy zapewniają konsumentom bardziej przejrzyste zasady dokonywania zakupów przez Internet. Zgodnie z nimi sprzedawca będzie miał obowiązek ujawnienia całkowitego kosztu, jaki poniesie konsument w związku z nabyciem towaru lub usługi wraz z dodatkowymi opłatami obciążającymi konsumenta. Zgodnie z dyrektywą konsument dokonując zakupów w sieci nie poniesie żadnych opłat, jeżeli nie zostanie o nich odpowiednio poinformowany przed zawarciem umowy.

Głównym celem tego rozwiązania jest eliminacja zachowań polegających na celowym, domyślnym odhaczaniu checkboxów, które powinny zostać odhaczone przez świadomego wyboru konsumenta. Takie praktyki są obecnie często stosowane przez linie lotnicze, czy biura podróży poprzez oferowanie opcji dodatkowych jak: ubezpieczenie podróżne, czy rezerwacja hotelu lub wynajem samochodu.

Dyrektywa wchodzi w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Jednak polscy przedsiębiorcy będą mieli jeszcze sporo czasu na dostosowanie się do jej reguł. Nowe przepisy wejdą w naszym kraju w życie dopiero po implementowaniu postanowień dyrektywy do polskiego systemu prawnego, na co Sejm ma 2 lata. Często zdarza się, że terminy na implementację są przekraczane. Dopiero po opublikowaniu odpowiednich regulacji w polskim dzienniku ustaw i upływie vacatio legis krajowi przedsiębiorcy będą zobligowani do stosowania nowych reguł.