Prezes UOKiK wydał decyzję (sygn. RWR 61-32/09/ZK), zgodnie z którą praktyka spółki Eller Service polegająca na informowaniu o 10-dniowym darmowym okresie korzystania ze świadczonych przez spółkę usług, gdy tymczasem odpłatna umowa  zawierana była już w dniu rejestracji w serwisie była nieuczciwa i wprowadzała konsumentów w błąd oraz naruszała zbiorowe interesy konsumentów. Prezes UOKiK nakazał natychmiastową zmianę praktyki i nałożył na spółkę karę finansową 239 140 zł.  Decyzja ma częściowo rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że Eller Service musi bezzwłocznie zaniechać stosowania nieuczciwej praktyki i poinformować o tym użytkowników serwisu pobieraczek.pl. Więcej informacji na ten temat w serwisie UOKiK, tam też można znaleźć treść ww. decyzji.

Przy okazji tej sprawy Prezes UOKiK przypomina, „że zazwyczaj rejestracja w serwisie jest równoznaczna z zawarciem umowy z przedsiębiorcą, np. na dostarczanie usług. UOKiK przypomina, co zrobić w sytuacji, gdy:

  • zawarłeś umowę, ale nie zacząłeś ściągać plików ? jeżeli przed zawarciem umowy przedsiębiorca poinformował cię o prawie do odstąpienia od niej, możesz to zrobić bez podawania powodu w ciągu 10 dni od momentu jej zawarcia. Powinieneś wysłać przedsiębiorcy oświadczenie na piśmie, w którym informujesz o odstąpieniu od umowy. Najlepiej zrobić to listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Nie trzeba przy tym podawać powodu. Pamiętajmy, że przedsiębiorca nie ma prawa pobierać od nas opłat za odstąpienie od umowy;
  • zawarłeś umowę, której warunki nie zostały potwierdzone na piśmie i nie ściągałeś plików ? prawo do odstąpienia od umowy wydłuża się wówczas do trzech miesięcy;
  • zawarłeś umowę, ale na podstawie nieprawdziwych informacji, np. reklamy czy danych na stronie internetowej przedsiębiorcy ? na podstawie kodeksu cywilnego możesz uchylić się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli bez konsekwencji w ciągu 12 miesięcy. W takim przypadku należy wysłać taką informację, powołując się na to, że umowa została zawarta na podstawie wprowadzających w błąd informacji;
  • jesteś niepełnoletni i rejestrując się skłamałeś co do swojego wieku, a sprzedawca żąda zapłaty za produkt lub usługę ? jeżeli twój rodzic lub opiekun nie wyraził zgody na transakcję, z tak zawartej umowy powinien zrezygnować, o czym należy niezwłocznie powiadomić przedsiębiorcę;
  • pamiętaj, w przypadku poniesienia szkody przez przedsiębiorcę w związku z np. podaniem nieprawdziwych informacji czy pobieraniem plików może on wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym do sądu przeciwko użytkownikowi, osobom niepełnoletnim lub ich opiekunom.”.