Zainteresowanych tym tematem odsyłam do dzisiejszej ‚Rzeczpospolitej’ i artykułu Pana Piotra Maksymiuka (Baker&McKenzie), pt.: ‚Jak ustalić wysokość honorarium, by fiskus nie zakwestionował podwyższonych kosztów’.

Interesujące są te fragmenty artykułu, które dotyczącą dopuszczalności stosowania podwyższonych (50%) kosztów w sposób ciągły wobec programistów zatrudnionych na podstawie umów o pracę (do ich wynagrodzeń) oraz rozważania na temat możliwości stosowania 50% kosztów do premii uznaniowych lub za osiągnięcie wyników.

Aczkolwiek moim zdaniem autor artykułu powinien uwzględnić treść art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym:

3. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Tym samym, jeśli pracodawca i pracownik (programista) nie postanowili inaczej w umowie o pracę, wówczas pracodawca nabywa z mocy prawa autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego i nie ma obowiązku wypłacania z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia programiście. Wobec tego pojawia się pytanie o zasadność stosowania 50% kosztów.

Może jeszcze tytułem uzupełnienia przytoczę właściwe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

art. 22 ust. 9 pkt 3

Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się:

z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami – w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.