Jedna z osób zadała nam pytanie, czy w przypadku, gdy przedsiębiorca nabywa podręcznik, skrypt, książkę etc. na potrzeby związane z wykonywaną działalnością gospodarczą (tj. będą z takiej książki korzystać pracownicy w toku wykonywania swoich czynności), może wykonać jej kopie swoim pracownikom. Takie pytanie być może zadaje sobie więcej przedsiębiorców, dlatego poniżej krótka odpowiedź na wspomniane zapytanie.

Wśród przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych o dozwolonym użytku chronionych utworów nie sposób znaleźć przepisu, który dopuszczałby opisane wyżej działanie. Brzmienie art. 23 ww. ustawy, który ewentualnie mógłby znaleźć zastosowanie w sprawie, nie pozwala na przyjęcie, że przedsiębiorca (niezależnie od formy prawnej, w jakiej prowadzona jest działalność gospodarcza), jest uprawniony do wykonywania dodatkowych kopii zakupionych książek dla swoich pracowników. Tym samym na wykonanie określonej liczby egzemplarzy książki dla swych pracowników pracodawca powinien uzyskać stosowną zgodę.

Ponadto, raczej zgodnie przyjmuje się w doktrynie prawa autorskiego, że dozwolony użytek osobisty (prywatny) dotyczy wyłącznie osób fizycznych. Tym samym osoby prawne i inne jednostki organizacyjne już choćby z tego powodu nie mogą powoływać się na art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.