Wchodząca w życie 3 sierpnia 2009 r. nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) nakłada na publiczne spółki akcyjne obowiązek posiadania strony internetowej. W związku z tą nowelizacją walne zgromadzenie akcjonariuszy będzie mogło być zwołane także poprzez zamieszczenie na stronie www odpowiedniego ogłoszenia.

Nowelizacja wprowadza także obowiązek ogłaszanie na stronie internetowej innych informacji, w tym projektów uchwał związanych z walnym zgromadzeniem wspólników, a także wyników głosowań.

Nowy art 402 (3) KSH

§ 1. Spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia:
1) ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia,
2) informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów – także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
3) dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu,
4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,
5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli nie są one wysyłane bezpośrednio do wszystkich akcjonariuszy.
§ 2. Jeżeli formularze, o których mowa w § 1 pkt 5, z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka publiczna wskazuje na tej stronie sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka publiczna wysyła formularze nieodpłatnie pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie.
§ 3. Formularze, o których mowa w § 1 pkt 5, powinny zawierać proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia i umożliwiać:
1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika,
2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9,
3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.