Czy powyższe stwierdzenie jest prawdziwe? Na nieszczęście dla zamawiających wykonanie serwisu internetowego, odpowiedź brzmi – tak.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zob. art. 55 ust. 1) przewiduje bowiem, że:

Jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które twórca nie ponosi odpowiedzialności. Twórca zachowuje w każdym razie prawo do otrzymanej części wynagrodzenia, nie wyższej niż 25 % wynagrodzenia umownego.

 

Jeśli zatem zamawiający wykonanie serwisu (ale dotyczy to także innych kategorii utworów w rozumieniu prawa autorskiego), decyduje się wypłacić wykonawcy (twórcy) zaliczkę, wówczas zamawiający ponosi ryzyko, iż w razie konieczności odstąpienia od umowy wskutek wad serwisu, nie odzyska on z powrotem w 100% uiszczonego na rzecz wykonawcy wynagrodzenia.

W literaturze prawa autorskiego przeważa pogląd, że zamawiający i wykonawca nie mogą umówić się w sposób odmienny w umowie, aniżeli przewiduje to cytowany wyżej art. 55 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Aczkolwiek można natrafić na wypowiedzi przedstawicieli doktryny, którzy dopuszczają takie rozwiązanie.

Zatem, jeśli zamawiający jest zdecydowany wypłacić wykonawcy zaliczkę, powinien on rozważyć wprowadzenie do umowy postanowienia, zgodnie z którym wykonawca zobowiązany będzie zwrócić zaliczkę w 100% w razie odstąpienia od umowy przez zamawiającego wskutek wad serwisu. Nie można bowiem wykluczyć, że sąd rozstrzygający spór uzna, że strony umowy mogły w taki sposób uregulować swoje prawa i obowiązki w zakresie zaliczki. W przeciwnym wypadku, zamawiający nie pogarsza swojej sytuacji, bowiem nic zyskuje i nic nie traci wskutek wprowadzenia takiego zapisu.

 

Natomiast w sytuacji, w której umowa będzie ?milczeć” w zakresie zaliczki i taka zaliczka zostanie wypłacona, zawsze znajdzie zastosowanie niekorzystny dla zamawiającego art. 55 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.