Na stronach PIIT dostępna jest treść wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w sprawie rejestracji nazw domen: yamaha.pl i yamaha.com.pl.

W kwestii naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy powoda oraz zarzutów naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyrok powtarza szereg tez z wielu poprzednich wyroków ww. sądu polubownego (aczkolwiek nadal można dostrzec różnice w ocenach zbliżonych stanów faktycznych między niektórymi arbitrami). Natomiast zwracam uwagę na tezy z uzasadnienia przedmiotowego wyroku dotyczące naruszenia prawa powoda do firmy (nazwy) oraz renomy rynkowej jego przedsiębiorstwa. W niniejszej sprawie ochrona firmy (nazwy) osoby prawnej i renomy rynkowej jej przedsiębiorstwa została rozciągnięta dość szeroko, co może okazać się korzystne dla dochodzących ochrony w sporach o domeny, jeśli sądy w innych składach utrzymają konsekwentnie tę linię.

Należy zwrócić uwagę, że w ocenie sądu rozpatrującego sprawę nie jest wymagane, aby naruszenie prawa do firmy było zawinione, tj. przy ocenie, czy doszło do naruszenia praw powoda do firmy (nazwy) pozostaje bez znaczenia okoliczność, czy zamiarem pozwanego było naruszenie praw powoda. Rozstrzygające znaczenie ma w tym przypadku bezprawność działania.

Po drugie, zwracam uwagę na wyjaśnienia sądu, który stwierdził, że do naruszenia renomy rynkowej osoby prawnej może dojść również w wypadku działań osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Zatem w razie sporu o domenę może okazać się niewystarczająca argumentacja pozwanego, że w wyniku rejestracji domeny nie osiągnął on korzyści majątkowych, ani nie działał on w celu osiągnięcia zysku. W niniejszej sprawie sąd uznał, zważywszy wszystkie okoliczności sprawy, że wykorzystywanie domen yamaha.pl i yamaha.com.pl w celach osobistych przez pozwanego, bez zgody powoda, uzasadniało zarzut naruszenia renomy rynkowej powoda.