Dziś w poznańskim Radiu Afera (98,6 MHz), o godz. 20:00, wystąpimy wspólnie z Marcinem w audycji Koło fortuny. Tematem programu będzie prawo Internetu. To już nasz drugi występ w radiu (zob. W radiu o zakładaniu działalności gospodarczej). Cieszymy się, że audycje poświęcone zagadnieniom prawnym, z naszym udziałem:-), spotykają się z zainteresowaniem słuchaczy.

Korzystając z okazji chciałbym krótko wyjaśnić, że termin prawo Internetu to pojęcie umowne,  ponieważ  w systemie prawnym nie istnieje taka gałąź prawa. Natomiast pod tym terminem rozumie się całość zagadnień prawnych związanych z Internetem. Jest bowiem cały szereg przepisów, które należą do różnych gałęzi prawa (np. prawa cywilnego, karnego, czy administracyjnego), które regulują kwestie związane z Internetem.

Z powyższych względów pojęcie prawo Internetu obejmuje swym zakresem problematykę m.in. praw autorskich w Internecie, praw ochronnych na znaki towarowe, czynów nieuczciwej konkurencji w sieci, problematykę świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych, problematykę podpisu elektronicznego, ochrony konsumentów w sieci, zawierania umów cywilnoprawnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej etc. Z uwagi na mnogość zagadnień, a także mając na względzie to, że nawet poszczególne zagadnienia mogą być dyskutowane godzinami z racji braku stosownych przepisów prawnych i odmiennych poglądów w nauce prawa, mamy świadomość, że jedynie pobieżnie  omówimy kilka wybranych zagadnień.

Niemniej jednak zapraszamy do wysłuchania audycji!