Wczoraj po raz piąty obchodziliśmy w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu. Tymczasem GIODO już informuje o planowanych obchodach III Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Ponieważ do obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych pozostaje jeszcze trochę czasu, w dzisiejszym poście chciałbym wrócić do Dnia Bezpiecznego Internetu i treści komunikatu prasowego, jaki z tej okazji został zamieszczony na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest on poświęcony zakupom w sieci.

Zachęcam do jego lektury, ponieważ UOKiK wypunktował w nim najczęściej występujące nieprawidłowości po stronie przedsiębiorców prowadzących działalność w sieci. Warto wiedzieć, na co zwracają uwagę pracownicy UOKiK, zarówno Centrali w Warszawie, jak i delegatur w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Katowicach, w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, w Poznaniu, w Warszawie i we Wrocławiu, a także pracownicy Inspekcji Handlowej, która podlega Prezesowi UOKiK.

 

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że najczęściej UOKiK stwierdzał uchybienia w zakresie „nieudzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji o istotnych warunkach umowy: zasadach składania reklamacji, towarach i usługach oferowanych drogą elektroniczną, a także nazwie i adresie sklepu. Zastrzeżenia Urzędu wzbudziły także klauzule w regulaminach uprawniające do dokonania zmian w ofercie bez poinformowania o tym konsumentów„.

 

Pamiętajcie o tym, że jeśli prowadzicie działalność w sieci, a z Waszych usług korzystają konsumenci, wówczas ciąży na Was szereg obowiązków informacyjnych. W tym zakresie musicie spełnić wymogi przede wszystkim z następujących ustaw (w razie prowadzenia działalności w obszarach regulowanych przepisami ‚szczególnymi’, ‚branżowymi’, należy mieć na względzie ponadto i takie przepisy):

 

1) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), a zwłaszcza jej art. 9 o następującej treści:

 

Art. 9. 1. Konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:

1)  imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,

2)  istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,

3)  cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,

4)  zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,

5)  kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,

6)  prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3,

7)  kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,

8)  terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,

9)  minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,

10)  miejscu i sposobie składania reklamacji,

11)  prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być sformułowane jednoznacznie, w sposób zrozumiały i łatwy do odczytania.

3. Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji, o których mowa w ust. 1, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia.

4. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy jednorazowych świadczeń, które same są spełniane przy użyciu środków porozumiewania się na odległość i za które rachunek wystawia osoba fizyczna lub prawna, która w ramach swojego przedsiębiorstwa udostępnia co najmniej jeden środek porozumiewania się na odległość, dostępny dla konsumenta i przedsiębiorcy (operator środków porozumiewania się), z wyjątkiem jednak informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

 

2) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.);

 

3) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

 

Zobacz także: Inspekcja Handlowa kontroluje sklepy internetowe