O tym w jakim zakresie uczelni przysługują prawa autorskie do pracy dyplomowej studenta, w tym programu komputerowego stworzonego w jej ramach, pisaliśmy już wcześniej: Prawa autorskie do programów komputerowych tworzonych przez studentów Politechniki Poznańskiej – co wynika z regulaminu studiów tej uczelni?, Czy uczelnia może wykorzystywać program komputerowy stworzony przez studenta w ramach pracy inżynierskiej lub magisterskiej albo na tzw. laborkach?  Jednak w związku z pojawiającymi się z niezmienną częstotliwością pytaniami studentów (ostatnio Politechniki Poznańskiej) jeszcze raz, kilka słów na ten temat.

Ustawa

Tutaj przytoczę tylko odpowiedni zapis ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z którego wyraźnie wynika, że uczelni prawa do pracy dyplomowej studenta przysługują w bardzo ograniczonym, sprowadzającym się do uprawnienia do pierwszeństwa publikacji, zakresie.

Art. 15a. 

„Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował, może ją opublikować, chyba że praca dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.”

Regulamin studiów Politechniki Poznańskiej

Regulamin studiów uchwalony przez senat Politechniki Poznańskiej zawiera zapis, który w mojej opinii, może wprowadzać przeciętnego studenta w błąd.

Zapis regulaminu Politechniki Poznańskiej studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich:


§44 ust. 3

?Wykonana praca dyplomowa jest przedmiotem prawa autorskiego. Majątkowe prawo autorskie do pracy dyplomowej przysługuje Politechnice Poznańskiej w zakresie objętym odrębnymi przepisami.?

Drugie zdanie tego zapisu może sugerować, że prawa autorskie przysługują uczelni, bowiem przeciętny student nie posiada wiedzy na temat przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. To właśnie te zapisy kryją się pod sformułowaniem „odrębne przepisy, którego użyto w regulaminie uczelni. Zakres praw przysługujących uczelni został wskazany w przytoczonym przeze mnie wyżej art. 15a wzmiankowanej wcześniej ustaw.

W związku z powyższym, być może warto byłoby usunąć budzące wątpliwości zdanie drugie paragrafu 44 ust. 3 z regulaminu. Tym bardziej, że prawo do pierwszeństwa publikacji przysługuje uczelni bez względu na to czy zapis znajduje się w regulaminie, czy nie.

Oczywiście możliwe jest wejście uczelni w określone prawa autorskie do pracy dyplomowej, jednakże wyłącznie na podstawie pisemnej, odrębnej umowy zawartej ze studentem.