Na stronach EUR-Lexa, w dziale orzecznictwo, jest dostępne tłumaczenie na język polski wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wydanego w sprawie o sygn. akt: C?252/07 (Intel Corporation Inc. vs. CPM United Kingdom Ltd.) z dnia 27 listopada 2008 r. Wyrok dotyczy znaków towarowych tzw. renomowanych.

Pojęcie renomowanego znaku towarowego występuje w treści polskiej ustawy – Prawo własności przemysłowej, jednakże ustawodawca polski nie zdefiniował tego pojęcia. Stąd tak ważne są orzeczenia sądów powszechnych, czy też ETS, które pozwalają ustalić cechy takiego znaku towarowego oraz zakres, z założenia szerszej, ochrony prawnej takich znaków.

 

Wydaje się, że ETS zawęził zakres ochrony renomowanych znaków towarowych stwierdzając, iż przyjęcie, że używanie późniejszego znaku towarowego szkodzi odróżniającemu charakterowi lub renomie znaku wcześniejszego wymaga udowodnienia, że relacja między znakami – późniejszym i wcześniejszym (renomowanym) wpływa na zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta towarów i usług lub istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

Przydatny link: http://eur-lex.europa.eu/JURISIndex.do?ihmlang=pl