W związku z obniżeniem wysokości stopy lombardowej z 7,5% do 7,25% i związaną z tą stopą wysokością maksymalnych odsetek w skali roku, jakich można żądać od pożyczanej sumy pieniężnej, pojawiły się liczne pytania użytkowników serwisów „social lending” takich jak finansowo.pl, monetto.pl, kokos.pl dotyczące wysokości maksymalnych odsetek jakich mogą żądać pożyczkodawcy.

Wyjaśnienia warto rozpocząć od stwierdzenia, że to nie serwisy dyktują poziom oprocentowania, a użytkownicy. Serwisy nie będą więc, co do zasady, ponosić odpowiedzialności za wysokość oprocentowania. Serwisy mogą jedynie, w trosce o dobro swoich użytkowników, wprowadzać do regulaminów i egzekwować od użytkowników przepisy ograniczające wysokość odsetek.

Poza tym należy podkreślić, iż przepisy antylichwiarskie dotyczą nie tylko pożyczek udzielanych przez banki i inne instytucje kredytowe konsumentom, ale również pożyczek udzielanych przez konsumentów, konsumentom.

Przyglądając się aukcjom w serwisach social lending można znaleźć oferty pożyczek o oprocentowaniu wyższym niż maksymalne, wynikające z kodeksu cywilnego.

Art. 359 kodeksu cywilnego

§ 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.
§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.
§ 2(1). Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).
§ 2(2). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.
§ 2(3).  Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.
§ 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

W związku z zacytowanym wyżej przepisem, wysokość odsetek od pożyczonej sumy nie może, przy założeni, że stopa lombardowa wynosi 7,25%, przekroczyć 29% w skali roku. Jeżeli zaś zawarliśmy umowę, w której oznaczono wyższe odsetki, możemy uznać, iż odsetki należne automatycznie ulegają obniżeniu do 29% w skali roku, a pożyczkodawca nie może od nas skutecznie żądać odsetek wyższych.