Jak donosi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w komunikacie prasowym dostępnym na stronie www.uokik.gov.pl, Prezes urzędu nałożył na ZAiKS karę w wysokości 1 mln zł a na Stowarzyszenie Filmowców Polskich w wysokości 250 tys. zł.

W decyzji z dnia 29 sierpnia 2008 r. Prezes UOKiK uznał praktykę ZAiKS-u i SFP polegającą na zawarciu przez te organizacje porozumienia dotyczącego ustalania jednakowych stawek wynagrodzeń autorskich pobieranych od użytkowników komercyjnych z tytułu sprzedaży utworów audiowizualnych na nośnikach przeznaczonych do własnego użytku osobistego za ograniczająca konkurencję na krajowych rynkach sprzedaży utworów na nośnikach (między innymi na DVD) oraz na rynku zbiorowego zarządzania. UOKIK nakazał zaniechanie stosowania tych praktyk i ukarał obie organizacje karami finansowymi. Postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte jeszcze w grudniu 2005 r. na wniosek Izby Wydawców Prasy.

Wydając decyzję Prezes UOKiK uznał, że ZAiKS i SFP w celu zapewnienia sobie jak najwyższych zysków działając w porozumieniu ustaliły jednakowe stawki na korzystanie z utworów w wysokości 8% ceny egzemplarza utworu, nie mniej jednak niż sztywno okreslona stawka dla danego nośnika (w przypadku płyt DVD stawka minimalna wynosi 2 zł) i odmówiły ich negocjowania. Ponadto obie organizacje wprowadziły jednolite, sztywne zasady wynagradzania twórców, co pozbawiło ich faktycznej możliwości wyboru organizacji, której powierzają swoje prawa autorskie. W opinii organu antymonopolowego takie działania ZAiKS-u i SFP stanowi typowy przykład zmowy cenowej, co jest zakazaną bezwzględnie praktyką ograniczającą konkurencję. Decyzja Prezesa UOKiK nie jest prawomocna.