Dziś krótka informacja o kolejnym, opublikowanym wyroku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Tym razem spór toczył się o domenę ‚hotelarz.pl’.

Z uzasadnienia wyroku (oddalającego powództwo w całości) polecam zwłaszcza wywód arbiter rozpoznającej sprawę na temat tego, czy „(…) osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w sposób formalnie zarejestrowany, może być sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji”.
W niniejszej sprawie arbiter uznała, że pozwany prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ponieważ wydzierżawił zarówno domenę, jak i znak towarowy.

Polecam także fragment uzasadnienia poświęcony definicji prasy w rozumieniu prawa prasowego, w odniesieniu do materiałów rozpowszechnianych periodycznie za pomocą sieci.

Wyrok Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT z dnia 3 kwietnia 2008 r.