Należy założyć, że każdy twórca oprogramowania, który udostępnia swoją pracę na licencji GNU GPL czyni to świadomie. (pisząc o licencji GNU GPL mam na myśli jej wersję 3, choć rozważania na gruncie wersji 2 byłyby niemal identyczne). Chce uczynić kod źródłowy programu na zawsze wolnym. Chce zapewnić możliwości rozwijania programu przez szerokie grono programistów. Zastrzega także, że nie życzy sobie, by ktokolwiek zamykał kod źródłowy jego programu, by łączył jego program z programami własnościowymi, by czerpał bezpośrednie korzyści majątkowe z dystrybucji kopii programu. Gdyby chciał zezwolić na zamykanie kodu, czy łączenie z programami komercyjnymi inaczej licencjonowałby swój produkt wykorzystując chociażby wzory licencji BSD czy X 11. Co zrobić, jeżeli ktoś naruszył warunki licencji? Twórca nie jest bezsilny i może takim zachowaniom skutecznie przeciwdziałać.

Naruszenie warunków licencji

Licencja GNU GPL przewiduje, że w przypadku naruszenia jej warunków wszelkie praw nabyte przez licencjobiorcę wygasają. Traci on więc prawo do propagowania i modyfikowania utworu objętego licencją. Z takim przypadkiem mielibyśmy przykladowo do czynienia, gdyby ktoś włączył całość lub część naszego programu objętego licencją GNU GPL do własnego programu a następnie dystrybuował by swój program na licencji innej niż GNU GPL.

Co może zrobić twórca programu

Jeżeli stwierdzimy naruszenie warunków licencji stanowi to przesłankę jej wygaśnięcia. Naruszający warunki licencji propaguje lub modyfikuje nasz utwór bezprawnie. Warto pamiętać, że udzielając licencji nie wyzbywamy się praw autorskich a korzystanie z programu bez stosownej licencji stanowi ich naruszenie. Możemy więc, zgodnie z polskim prawem, domagać się od osoby, która narusza nasze prawa autorskie zaniechania tych naruszeń, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia. Można również zażądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione. Ponadto art. 79 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje kilka innych roszczeń. Oczywiście występowanie z określonymi roszczeniami zależne jest od wyłącznej woli uprawnionego. Może on również skorzystać z przysługujących mu na mocy samej licencji praw. W tym zakresie odsyłam do pkt 8 licencji GNU GPL v.3 (tłumaczenie).

GPL-violations.org

W Niemczeh powstała organizacja gpl-violations.org, której celem jest wykrywanie i ściganie, w tym również na drodze sądowej, przypadków naruszeń licencji GNU GPL. Jej założycielem jest Harald Welte. Większość przypadków naruszeń wykrytych przez organizację kończyło się zawarciem ugody z naruszycielem, na mocy której zobowiązywał się on do zapłaty określonej kwoty. W kilku sprawach głos zabrał jednak niemiecki sąd orzekając na korzyść uprawnionego, jak chociażby w sprawie przeciwko D-link (tłumaczenie z niemieckiego na angielski tutaj).