Licencja BSD powstała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, rozpowszechniano z nią system operacyjny Unix. Na przestrzeni lat treść wzorca licencji ulegała zmianom, by w roku 1999, poprzez usunięcie tzw. klauzuli ogłoszeniowej: „All advertising materials mentioning features or use of this software must display following acknowledgement: This product includes software developed by University of California, Lawrence Berkeley Laboratory” [Wszelkie materiały reklamowe wzmiankujące o możliwościach lub zastosowaniu tego oprogramowania muszą zwierać następujące podziękowania: Ten produkt zawiera oprogramowanie stworzone przez University of California, Lawrence Berkeley Laboratory], uzyskać swoją obecną formę. Licencja BSD w swojej wzorcowej formie jest tylko nieco bardziej restrykcyjna od omówionej poprzednio licencji X (MIT). Nie wdając się więc w szczegóły należy wspomnieć, że licencja, że BSD pozwala na zamknięcie kodu, swobodne dystrybuowanie programu objętego licencją, lub programów zawierających program objęty licencją w formie kodu źródłowego lub w formie kodu wykonawczego pod warunkiem zachowania warunków licencji. BSD podobnie jak MIT zawiera klauzulę wyłączającą odpowiedzialność gwarancyjną. Poniżej tłumaczenie licencji, wersja pdf tutaj.

Copyright (c) <ROK>, <posiadacz praw autorskich>

Wszystkie prawa zastrzeżone

Redystrybucja i używanie, czy to w formie kodu źródłowego, czy w formie kodu wykonawczego, są dozwolone pod warunkiem spełnienia poniższych warunków:

Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą notę kopyrightową, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności.

Redystrybucja kodu wykonawczego musi zawierać powyższą notę kopyrightową, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności w dokumentacji i/lub w w innych materiałach dostarczanych wraz z kopią oprogramowania.

Ani nazwa <ORGANIZACJI>, ani nazwa jej współpracowników nie mogą być użyte celem sygnowania lub promowania produktów pochodzących od tego oprogramowania, bez szczególnego, wyrażonego na piśmie ich zezwolenia.

To oprogramowanie jest dostarczone przez <POSIADACZ PRAW AUTORSKICH> „takim, jakie jest”. Każda, dorozumiana lub bezpośrednio wyrażona gwarancja, nie wyłączając dorozumianej gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego zastosowania, jest wyłączona. W żadnym wypadku posiadacze praw autorskich nie mogą być odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, incydentalne, specjalne, uboczne i wtórne szkody (nie wyłączając obowiązku dostarczenia produktu zastępczego lub serwisu, odpowiedzialności z tytułu utraty walorów użytkowych, utraty danych lub korzyści a także przerw w pracy przedsiębiorstwa) spowodowane w jakikolwiek sposób i na podstawie istniejącej w torii odpowiedzialności kontraktowej, całkowitej lub deliktowej (wynikłej zarówno z niedbalstwa jak innych postaci winy), powstałe w jakikolwiek sposób w wyniku używania lub mające związek z używaniem oprogramowania, nawet jeśli o możliwości powstania takich szkód ostrzeżono.