Ponieważ nie możemy z góry wykluczyć, że osoba nie mająca podstaw do używania naszego oznaczenia odróżniającego zarejestruje na swoją rzecz nazwę domeny, zawierającą to oznaczenie, powinniśmy zawczasu podejmować działania, które mogą znacznie zwiększyć nasze szanse na uzyskanie korzystnego wyroku sądu arbitrażowego rozstrzygającego w kwestii naruszenia naszych praw w związku z rejestracją spornej nazwy domeny przez osobę trzecią.

Jeśli wykorzystujecie dane oznaczenie w działalności gospodarczej – musimy bowiem pamiętać, że większość sporów o nazwy domen dotyczy domen firmowych [co jednak nie oznacza, że spory te dotyczą tylko domen z rozszerzeniem .com.pl, ale także szeregu domen z innymi rozszerzeniami w domenie .pl], powinniście w razie istnienia ku temu podstaw zarejestrować wasze oznaczenie odróżniające jako słowny znak towarowy.

Słownym znakiem towarowym może być pojedynczy wyraz, wyrażenie składające się z kilku wyrazów, w szczególności slogan reklamowy, litery, a także liczby (szerzej: A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, s. 102, wyd. 1, Warszawa 2003, C.H. Beck). Taki rodzaj znaku towarowego zapewnia Wam bowiem najlepszą ochronę przed piracką rejestracją nazwy domeny przez innego przedsiębiorcę (nie mającego podstaw do używania waszego oznaczenia), bądź cybersquattera, o ile domena jest przez nich wykorzystywana do promowania towarów lub usług, jakie są objęte prawem ochronnym na wasz słowny znak towarowy.

Jeśli rozważacie możliwość zarejestrowania Waszego oznaczenia jako znaku towarowego, ale nie wiecie, od czego powinniście zacząć, to podstawowe informacje na ten temat znajdziecie na stronach internetowych Urzędu Patentowego RP, w tym w opracowanych przez ten urząd broszurach informacyjnych. Dostępne są tam również formularze zgłoszeń oraz tabele opłat związanych z procedurą rejestracji znaku towarowego. Aczkolwiek przed zgłoszeniem znaku towarowego powinniście w razie wątpliwości zasięgnąć fachowej pomocy, czy to u rzecznika patentowego, czy też adwokata lub radcy prawnego specjalizujących się w zakresie własności przemysłowej. Pamiętajcie, że możecie również zarejestrować swoje oznaczenie jako znak towarowy wspólnotowy chroniony na obszarze całej UE albo jako znak towarowy międzynarodowy w tzw. procedurze madryckiej.

Proszę zwróćcie uwagę, że koszty rejestracji znaku towarowego nie są relatywnie wysokie. Często, gdy pytam osoby niezorientowane w tej materii, odpowiadają mi one, że koszty związane z rejestracją znaku towarowego z pewnością są bardzo znaczące. Otóż tak nie jest i moim zdaniem nawet mali i średni przedsiębiorcy powinni zabiegać o zapewnienie sobie należytej ochrony w tym zakresie. Może się to okazać dla nich korzystne nie tylko w razie ewentualnego sporu o domenę, ale również jako potencjalne źródło zysków. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wartość dóbr niematerialnych w przedsiębiorstwach stale wzrasta w stosunku do wartości ich dóbr materialnych, np. coraz więcej przedsiębiorstw czerpie zyski z licencji na używanie ich oznaczeń, przede wszystkim zarejestrowanych znaków towarowych. Z drugiej strony, jak podkreśla w jednym ze swych opracowań Urząd Patentowy RP, „brak odpowiedniego zabezpieczenia praw do własnych znaków towarowych może utrudnić, a niekiedy nawet ograniczyć, rozwój przedsiębiorstwa„.