Poniżej znajdziecie pierwszą część tłumaczenia na język polski treści GNU GPL v.3. Mamy zamiar z Marcinem przetłumaczyć dla Was teksty licencji open source w najbardziej aktualnych wersjach. Ponieważ pracujemy nad tym ?po godzinach” prosimy o cierpliwość, niebawem dostępne będą całe teksty. Jednocześnie prosimy o wszelkie sugestie co do treści tłumaczeń.

Krzysztof i Marcin

Zastrzeżenie: Nasze tłumaczenie nie jest prawnie wiążące, ponieważ zgodnie ze stanowiskiem Free Software Foundation wiążący jest tekst licencji w języku angielskim. FSF prezentuje tekst GNU GPL v. 3 wyłącznie w języku angielskim.

GNU POWSZECHNA LICENCJA PUBLICZNA

Wersja 3, 29 czerwca 2007

Zastrzeżenie praw autorskich ? 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Zezwala się każdej osobie na kopiowanie i rozpowszechnianie wiernych kopii niniejszego dokumentu licencyjnego, jednakże bez prawa dokonywania jego zmian.

Preambuła

GNU Powszechna Licencja Publiczna jest wolną licencją typu copyleft na oprogramowanie i inne rodzaje utworów.

Licencje na większość oprogramowania i inne praktyczne utwory są wprowadzane w celu odebrania twojej swobody udostępniania i zmieniania tego oprogramowania i utworów. Natomiast GNU Powszechna Licencja Publiczna ma na celu zagwarantowanie twojej swobody udostępniania i zmieniania wszystkich wersji programu–zapewnienie, że program pozostanie wolnym oprogramowaniem dla wszystkich jego użytkowników. My, Free Software Foundation, stosujemy GNU Powszechną Licencję Publiczną dla większości naszego oprogramowania; tę licencję stosuje się także do wszystkich innych utworów rozpowszechnianych w ten sposób przez ich twórców. Ty masz również prawo stosować tę licencję do swoich programów.

Kiedy mówimy o wolnym oprogramowaniu, mamy na myśli swobodę, nie cenę. Nasze Powszechne Licencje Publiczne są stworzone w celu zapewnienia tobie swobody rozpowszechniania kopii wolnego oprogramowania (i pobierania opłaty za nie jeśli chcesz), otrzymania kodu źródłowego lub uzyskania dostępu do niego na żądanie, zapewnienie tobie możliwości dokonywania zmian oprogramowania i wykorzystywania jego części w nowych wolnych programach, zagwarantowania, że ty będziesz wiedział, że masz takie prawa.

W celu ochrony twych uprawnień, my musimy podejmować działania zapobiegawcze, aby inne osoby nie kwestionowały twoich praw lub nie domagały się od ciebie ich zrzeczenia się. Zatem na tobie ciążą pewne zobowiązania, jeśli rozpowszechniasz kopie takiego oprogramowania lub jeśli dokonujesz w nim zmian: jesteś zobowiązany szanować wolności innych.

Na przykład, jeśli rozpowszechniasz kopie takiego programu, niezależnie czy nieodpłatnie albo za opłatą, jesteś zobowiązany udzielić odbiorcom takich samych praw, jakie sam uzyskałeś. Jesteś zobowiązany również zapewnić, że oni otrzymają lub uzyskają dostęp do kodu źródłowego. Ponadto masz obowiązek udostępnić im niniejsze warunki licencji, aby oni znali swe prawa.

Programiści stosujący GNU GPL chronią twoje prawa w dwóch etapach: (1) zastrzegają prawa autorskie do oprogramowania, oraz (2) oferują tobie niniejszą Licencję, udzielając ci prawnie wiążącego zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i/albo zmienianie tego oprogramowania.

Celem ochrony programistów i twórców, GPL wyraźnie przewiduje, że nie udziela się gwarancji na wolne oprogramowanie. Dla ułatwienia zarówno użytkowników, jak i twórców, GPL wymaga, aby zmodyfikowane wersje były oznaczane jako zmienione po to, aby problemy z nimi związane nie były przypisywane błędnie twórcom wcześniejszych wersji.

Niektóre urządzenia są tak zaprojektowane, by uniemożliwiać użytkownikom instalację lub uruchomienie zmodyfikowanych wersji oprogramowania w nich zainstalowanego, chociaż producent może to uczynić. To jest zasadniczo niezgodne z celem ochrony swobody użytkowników do zmiany oprogramowania. Takie systematyczne nadużycia występują w odniesieniu do produktów przeznaczonych do użytku przez osoby prywatne, czyli w obszarze, gdzie jest to najbardziej nie do zaakceptowania. Dlatego też opracowaliśmy niniejszą wersję GPL, aby zapobiegać takim praktykom w odniesieniu do wspomnianych produktów. Jeżeli tego rodzaju problemy będą występowały znacząco na innych polach, pozostajemy w gotowości do rozszerzenia niniejszych postanowień na te pola w przyszłych wersjach GPL, w sposób niezbędny, by zapewnić ochronę wolności użytkowników.

Na koniec, każdy program jest stale zagrożony patentami na oprogramowanie. Kraje nie powinny dopuszczać, aby patenty ograniczały rozwój i korzystanie z oprogramowania na komputerach ogólnego przeznaczenia, ale w tych państwach, które na to zezwalają, chcielibyśmy uniknąć szczególnego niebezpieczeństwa, jakim jest zastosowanie patentów do wolnego programu i uczynienie go w rezultacie programem własnościowym. Aby tego uniknąć, GPL zapewnia, iż patenty nie mogą być stosowane, aby pozbawić program wolności.

Poniżej przedstawione są szczegółowe zasady i warunki kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania.

ZASADY I WARUNKI

0. Definicje.

Przez ?Niniejszą Licencję” rozumie się wersję 3 GNU Powszechnej Licencji Publicznej.

Przez ?Prawo autorskie” rozumie się również inne, zbliżone do prawa autorskiego, prawa na dobrach niematerialnych, w szczególności prawa do topografii układów scalonych.

Przez ?Program” rozumie się każdy utwór podlegający prawu autorskiemu, do którego stosuje się warunki niniejszej Licencji. Do każdego licencjobiorcy zwracamy się ?ty”. ?Licencjobiorcami” oraz ?odbiorcami” mogą być zarówno osoby prywatne, jak i jednostki organizacyjne.

Przez ?Modyfikowanie” utworu rozumie się kopiowanie jego części, jak również dostosowywanie go w całości albo w części w sposób wymagający zezwolenia uprawnionego z tytułu praw autorskich, za wyjątkiem sporządzania wiernych kopii utworu. Stworzony w ten sposób utwór jest nazywany ?zmodyfikowaną wersją” poprzedniego utworu lub utworem ?opartym na” wcześniejszym utworze.

Przez ?Utwór objęty licencją” rozumie się zarówno niezmodyfikowany Program lub utwór oparty na Programie.

Przez ?Propagowanie” utworu rozumie się wszelkie czynności mające za przedmiot utwór, które – w razie ich dokonania bez zezwolenia – mogłyby stanowić podstawę do pociągnięcia ciebie bezpośrednio lub pośrednio do odpowiedzialności za naruszenie znajdujących zastosowanie przepisów prawa autorskiego, za wyjątkiem korzystania z utworu na komputerze lub modyfikowania jego prywatnej kopii. Propagowanie obejmuje kopiowanie, rozpowszechnianie (z lub bez modyfikacji), publiczne udostępnianie, a także w niektórych krajach inne czynności.

Przez ?Przekazywanie” utworu rozumie się wszelkiego rodzaju propagowanie, które pozwala osobom trzecim sporządzać lub otrzymywać kopie. Zwykła interakcja z użytkownikiem poprzez sieć komputerową, bez dostarczenia kopii, nie stanowi przekazania.

Interaktywny interfejs użytkownika wyświetla ?Zastrzeżenia Prawne” w zakresie, w jakim zawiera on wygodną i usytuowaną w widocznym miejscu funkcję (1) wyświetlającą zastrzeżenia prawne, i (2) informującą użytkownika, że nie udziela się gwarancji na utwór (z wyłączeniem zakresu, w jakim gwarancje są udzielane), że licencjobiorcy mogą przekazywać utwór na warunkach niniejszej Licencji, i wskazującą, w jaki sposób wyświetlić kopię niniejszej Licencji. Jeżeli interfejs przedstawia listę komend lub opcji użytkownika, jak np. menu, dobrze widoczny punkt na tej liście spełnia to kryterium.

1. Kod źródłowy.

Przez ?kod źródłowy” utworu rozumie się najdogodniejszą postać utworu dla wprowadzania do niej modyfikacji. Przez ?kod wynikowy” rozumie się każdą nie-źródłową postać utworu.

Przez ?Standardowy Interfejs” rozumie się zarówno interfejs, który spełnia oficjalne standardy określone przez uznaną jednostkę standaryzującą lub, w przypadku gdy interfejsy są określone dla danego języka programowania, ten który jest powszechnie stosowany przez programistów pracujących w tym języku.

?Biblioteki Systemowe” wykonywalnego utworu obejmują wszystko, poza utworem jako całością, co (a) jest zawarte w zwykłej formie pakietu Głównego Komponentu, ale co nie jest częścią tego Głównego Komponentu, oraz (b) służy wyłącznie umożliwieniu używania utworu wraz z tym Głównym Komponentem, lub wdrożenie Standardowego Interfejsu, dla którego wdrożenie jest powszechnie dostępne w postaci kodu źródłowego. Przez ?Główny Komponent”, w tym kontekście, rozumie się główny, niezbędny komponent (jądro, system okien itd.) danego systemu operacyjnego (jeśli występuje), na którym pracuje wykonywalny utwór lub kompilator użyty do wykonania utworu, lub interpreter kodu wynikowego użyty do jego wykonania.

Przez ?Odpowiednie Źródło” utworu w kodzie wynikowym rozumie się cały kod źródłowy wymagany do wygenerowania, zainstalowania, i (dla wykonywalnego utworu) uruchomienia kodu wynikowego oraz do modyfikowania utworu, włączając skrypty do sterowania takimi czynnościami. Jakkolwiek, Odpowiednie Źródło nie obejmuje Bibliotek Systemowych utworu, jak również narzędzi ogólnego przeznaczenia lub ogólnie dostępnych wolnych programów, które są używane w postaci niezmodyfikowanej do wykonywania powyższych czynności, lecz które nie są częścią utworu. W szczególności, Odpowiednie Źródło obejmuje pliki definicyjne interfejsu powiązane z plikami źródłowymi utworu oraz kod źródłowy dla współdzielonych bibliotek i dynamicznie powiązanych podprogramów, które zgodnie z projektem utworu są wymagane do jego funkcjonowania, na przykład dzięki prywatnemu przepływowi danych lub kontroli przepływem danych pomiędzy takimi podprogramami a innymi częściami utworu.

Odpowiednie Źródło nie musi zawierać niczego, co użytkownicy mogą automatycznie odtworzyć z innych części Odpowiedniego Źródła.

Odpowiednim Źródłem utworu w kodzie źródłowym jest sam utwór.

2. Podstawowe zezwolenia.

Wszelkie prawa przyznane zgodnie z warunkami niniejszej Licencji są udzielone na czas trwania praw autorskich do Programu i są nieodwołalne pod warunkiem spełnienia poniżej określonych warunków. Niniejsza Licencja wyraźnie potwierdza twoje nieograniczone uprawnienie do uruchamiania niezmodyfikowanego Programu. Dane wyjściowe uzyskane w rezultacie uruchomienia utworu objętego licencją są objęte tylko wtedy niniejszą Licencją, gdy dane wyjściowe, w związku z ich treścią, także stanowią utwór objęty licencją. Niniejsza Licencja potwierdza twoje prawa w zakresie dozwolonego użytku lub jego odpowiedników, zgodnie z prawem autorskim.

Ty możesz wykonywać, uruchamiać i propagować utwory objęte niniejszą Licencją, których nie przekazujesz, bez żadnych ograniczeń tak długo, jak twoja Licencja zachowuje ważność. Ty możesz przekazywać utwory objęte Licencją innym osobom tylko w celu dokonania w nich zmian wyłącznie dla ciebie lub by umożliwiły tobie uruchamianie tych utworów pod warunkiem, że przestrzegasz warunków niniejszej Licencji podczas przekazywania wszystkich materiałów, do których nie przysługują tobie prawa autorskie. Osoby, które wykonują lub uruchamiają dla ciebie utwory objęte Licencją muszą dokonywać tego wyłącznie w twoim imieniu, pod twoim kierownictwem i kontrolą, na warunkach zakazujących im wykonywania jakichkolwiek kopii twoich materiałów objętych prawem autorskim poza zakresem waszej relacji.

Przekazywanie w innych okolicznościach jest dopuszczalne wyłącznie z zachowaniem warunków zastrzeżonych poniżej. Sublicencjonowanie (udzielanie dalszych licencji) jest niedopuszczalne; ustęp 10 czyni to zbędnym.

3. Ochrona praw użytkowników przed technicznymi zabezpieczeniami.

Żaden utwór objęty licencją nie będzie uważany za część skutecznego technicznego środka w świetle jakiegokolwiek prawa wypełniającego zobowiązania wynikające z art. 11 konwencji WIPO o prawie autorskim przyjętej w dniu 20 grudnia 1996 r. lub podobnych regulacji prawnych zakazujących albo ograniczających obchodzenie takich środków.

Kiedy przekazujesz utwór objęty licencją, zrzekasz się wszelkich prawnych środków służących zapobieganiu obchodzeniu środków technicznych w zakresie, w jakim takie obchodzenie jest realizowane poprzez wykonywanie zgodnie z niniejszą Licencją praw do utworu objętego licencją, oraz zrzekasz się wszelkich zamiarów ograniczania wykorzystywania lub modyfikowania utworu, jako środków służących wyegzekwowaniu, przeciwko użytkownikom utworu, Twoich praw lub praw osób trzecich do zakazywania obchodzenia środków technicznych.

4. Przekazywanie wiernych kopii.

Możesz przekazywać wierne kopie kodu źródłowego Programu w takiej postaci, w jakiej go otrzymałeś, na dowolnym nośniku, pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii w odpowiedni, widoczny sposób zastrzeżenia praw autorskich; pozostaw niezmienione wszelkie zastrzeżenia stwierdzające, że niniejsza Licencja oraz wszelkie postanowienia nie będące zezwoleniami dodane na podstawie ustępu 7 Licencji odnoszą się do kodu; pozostaw niezmienione wszelkie zastrzeżenia o braku jakiejkolwiek gwarancji; oraz przekaż wszystkim odbiorcom egzemplarz niniejszej Licencji wraz z Programem.

Możesz obciążyć jakąkolwiek opłatą [opłatą obejmującą cenę zakupu nośnika powiększoną ewentualnie o koszty procesu kopiowania – przyp. K. Jarosiński] lub nie żądać opłaty za każdą kopię, jaką przekazujesz. Możesz również oferować odpłatną pomoc techniczną lub serwisową (gwarancyjną).

5. Przekazywanie zmodyfikowanych wersji źródłowych.

Możesz przekazywać utwór oparty na Programie lub modyfikacje pozwalające na stworzenie tego utworu z Programu, w formie kodu źródłowego, na zasadach określonych w ustępie 4, pod warunkiem zachowania ponadto wszystkich poniższych warunków:

a) Utwór musi zawierać dobrze widoczne zastrzeżenia, iż zmodyfikowałeś go, oraz informować o dacie modyfikacji.

b) Utwór musi zawierać dobrze widoczne zastrzeżenia, iż jest on rozpowszechniany na warunkach niniejszej Licencji oraz ewentualnie na warunkach dodanych zgodnie z ustępem 7. To postanowienie modyfikuje postanowienie z ustępu 4 dotyczące ?pozostawienia w stanie niezmienionym wszelkich zastrzeżeń”.

c) Musisz licencjonować utwór jako całość na warunkach niniejszej Licencji w stosunku do każdego, kto wchodzi w posiadanie kopii utworu. Niniejsza Licencja, ewentualnie także warunki dodane zgodnie z ustępem 7, odnosi się do całości utworu i wszystkich jego części, bez względu na to jak są wyodrębnione. Niniejsza Licencja nie zezwala na licencjonowanie utworu w żaden inny sposób, jednak nie powoduje nieważności takiego zezwolenia, jeśli otrzymałeś je odrębnie.

d) Jeżeli utwór posiada interfejsy użytkownika, każdy z nich musi wyświetlać Odpowiednie Zastrzeżenia Prawne. Jeżeli jednak Program posiada interfejsy użytkownika, które nie wyświetlają Odpowiednich Zastrzeżeń Prawnych, twój utwór nie musi zapewniać ich wyświetlania.

Kompilacja utworu objętego licencją z innymi, odrębnymi i niezależnymi utworami, które nie stanowią, ze swej istoty, rozszerzenia utworu objętego licencją i nie są połączone z utworem objętym licencją w taki sposób, że tworzą większy program, na tym samym nośniku, na którym utwór jest przechowywany lub rozpowszechniany, zwana jest ?agregatem”, jeżeli kompilacja i wynikające z niej prawa autorskie nie są wykorzystywane w celu ograniczenia dostępu lub praw użytkowników kompilacji ponad ograniczenia wynikające z regulacji dotyczących poszczególnych utworów. Włączenie utworu objętego licencją do agregatu nie powoduje objęcia niniejszą Licencją jakichkolwiek innych części agregatu.

6. Przekazywanie nie-źródłowych wersji

Możesz przekazywać utwór objęty licencją w formie kodu wynikowego na zasadach określonych w ustępach 4 i 5 pod warunkiem, że przekazujesz jednocześnie odczytywalne maszynowo Odpowiednie Źródło na zasadach niniejszej Licencji, na jeden z następujących sposobów:

a) Przekażesz kod wynikowy zawarty w materialnym produkcie lub włączony do materialnego produktu (także na nośnikach, na których kod jest dystrybuowany), dołączając Odpowiednie Źródło zamieszczone na trwałym, materialnym nośniku zwyczajowo wykorzystywanym dla wymiany oprogramowania.

b) Przekażesz kod wynikowy zawarty w materialnym produkcie lub włączony do materialnego produktu (także na nośnikach, na których kod jest dystrybuowany), dołączając pisemną ofertę, wiążącą przez co najmniej trzy lata i tak długo, jak oferujesz części zamienne do produktu lub wsparcie techniczne dla danego modelu produktu, skierowaną do każdego, kto wszedł w posiadanie kodu wynikowego albo (1) do przekazania kopii Odpowiedniego Źródła, całego objętego niniejszą Licencją oprogramowania zawartego w produkcie, na trwałym, materialnym nośniku zwyczajowo wykorzystywanym dla wymiany oprogramowania, za cenę nieprzekraczającą twoich uzasadnionych kosztów fizycznego przygotowania i przekazania tego źródła, albo (2) do umożliwienia bezpłatnego dostępu do kopii Odpowiedniego Źródła znajdującej się na serwerze sieciowym.

c) Przekażesz indywidualne kopie kodu wynikowego wraz z kopią pisemnej oferty dostarczenia Odpowiedniego Źródła. Ten sposób dozwolony jest w wyjątkowych przypadkach w celach niekomercyjnych i tylko wtedy, gdy otrzymałeś kod wynikowy wraz z taką ofertą, zgodnie z ustępem 6 litera b.

d) Przekażesz kod wynikowy przez zaoferowanie dostępu do niego ze wskazanego miejsca (nieodpłatnie lub za opłatą) i złożysz ofertę podobnego dostępu do Odpowiedniego Źródła w ten sam sposób i przez to samo miejsce bez dalszych opłat. Nie musisz wymagać od odbiorców, by kopiowali Odpowiednie Źródło wraz z kodem wynikowym. Jeżeli wskazanym miejscem, z którego można skopiować kod wynikowy, jest serwer sieciowy, Odpowiednie Źródło może znajdować się na innym serwerze (zarządzanym przez ciebie lub osobę trzecią), który zapewnia podobne warunki kopiowania, pod warunkiem zamieszczenia przez ciebie obok kodu wynikowego jasnych wskazówek, gdzie można zlokalizować Odpowiednie Źródło. Niezależnie od tego, na jakim serwerze znajduje się Odpowiednie Źródło, jesteś zobowiązany do zapewnienia jego dostępności tak długo, jak przewidują to warunki niniejszej Licencji.

e) Przekażesz kod wynikowy wykorzystując transmisję danych w sieci peer-to-peer, pod warunkiem powiadomienia przez ciebie odbiorców o tym, gdzie kod wynikowy i Odpowiednie Źródło utworu są oferowane publicznie i bezpłatnie, z zachowaniem warunków ustępu 6 litera d.

Dająca się oddzielić część kodu wynikowego, której kod źródłowy jest wyłączony z Odpowiedniego Źródła jako Biblioteka Systemowa, nie musi być przekazana wraz z kodem wynikowym utworu.

?Produkt Użytkownika? jest albo (1) ?produktem konsumenckim?, co oznacza każdą materialną własność osobistą, która jest zwykle przeznaczona do osobistego, rodzinnego lub domowego użytku, albo (2) wszystko, co zostało zaprojektowane lub sprzedane w celu włączenia w miejscu zamieszkania. Przy rozstrzyganiu, czy produkt jest produktem konsumenckim, w razie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść objęcia niniejszą Licencją. Dla danego produktu, otrzymanego przez danego użytkownika, ?zwykły użytek? oznacza typowe lub powszechne korzystanie z danej kategorii produktów, bez względu na status danego użytkownika lub sposób, w jaki dany użytkownik faktycznie korzysta, przewiduje wykorzystanie, czy ma zamiar korzystać z produktu. Produkt jest produktem konsumenckim bez względu na to, czy posiada istotne komercyjne, przemysłowe czy niekonsumenckie zastosowanie, chyba że takie zastosowania są jedynym znaczącym zastosowaniem tego produktu.

?Informacja Instalacyjna? dla Produktu Użytkownika oznacza jakiekolwiek metody, procedury, klucze autoryzacyjne lub inne informacje wymagane do instalacji i uruchomienia zmodyfikowanej wersji utworu objętego niniejszą Licencją w tym Produkcie Użytkownika ze zmodyfikowanej wersji jego Odpowiedniego Źródła. Informacja ta musi być na tyle wyczerpująca, by zapewnić, że nieprzerwane funkcjonowanie zmodyfikowanego kodu wynikowego nie zostanie w żadnym przypadku wstrzymane lub zakłócone, wyłącznie z tej przyczyny, że modyfikacja została wykonana.

Jeżeli przekazujesz utwór w formie kodu wynikowego, na warunkach niniejszego ustępu Licencji, w Produkcie Użytkownika lub z Produktem Użytkownika albo wyraźnie dla wykorzystania w Produkcie Użytkownika, a przekazywanie stanowi część transakcji, w której prawo do posiadania i korzystania z Produktu Użytkownika jest przenoszone na odbiorcę na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony (w zależności od cech transakcji), Odpowiednie Źródło przekazywane na warunkach niniejszego ustępu Licencji musi zostać przekazane wraz z Informacją Instalacyjną. Warunek ten nie znajduje zastosowania, gdy ani ty, ani osoba trzecia nie ma możliwości zainstalowania zmodyfikowanego kodu wynikowego w Produkcie Użytkownika (na przykład utwór zainstalowany w pamięci ROM).

Wymóg dostarczenia Informacji Instalacyjnej nie obejmuje wymogu dalszego zapewniania usług serwisowych, obejmowania gwarancją lub dostarczania aktualizacji dla utworu, który został zmodyfikowany albo zainstalowany przez odbiorcę, lub dla Produktu Użytkownika, w którym utwór został zmodyfikowany lub zainstalowany. Dostęp do sieci może zostać zastrzeżony, gdy sama modyfikacja istotnie i niekorzystnie wpływa na funkcjonowanie sieci lub narusza reguły i protokoły komunikacji wewnątrz sieci.

Przekazane Odpowiednie Źródło oraz dostarczona Informacja Instalacyjna, zgodnie z niniejszym ustępem Licencji muszą mieć publicznie udokumentowany format (z publicznie dostępną implementacją w formie kodu źródłowego), i nie mogą wymagać żadnych specjalnych haseł lub kluczy w celu ich rozpakowania, odczytania lub kopiowania.

7. Warunki dodatkowe

?Dodatkowe zezwolenia? są postanowieniami uzupełniającymi warunki niniejszej Licencji, wprowadzającymi wyjątki od jednego lub wielu warunków Licencji. Dodatkowe zezwolenia mające zastosowanie do całego Programu są traktowane tak, jakby były włączone do Licencji w takim zakresie, w jakim pozostają skuteczne zgodnie z przepisami właściwego prawa. Jeżeli dodatkowe zezwolenia odnoszą się do części Programu, to ta część Programu, do której się odnoszą, może być używana osobno na warunkach tych zezwoleń, przy czym cały Program podlega warunkom niniejszej Licencji bez uwzględnienia dodatkowych zezwoleń.

Kiedy przekazujesz kopię utworu objętego niniejszą Licencją, możesz według swobodnego uznania usunąć jakiekolwiek dodatkowe zezwolenia z tej kopii lub którejkolwiek z jej części. (Dodatkowe zezwolenia same mogą stanowić o konieczności ich usunięcia w pewnych przypadkach w razie modyfikacji utworu). Możesz także wprowadzić dodatkowe zezwolenia do materiałów, dodanych przez ciebie do utworu objętego Licencją, do których przysługują ci lub w stosunku do których możesz udzielić odpowiedniego zezwolenia prawnoautorskiego.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej Licencji, w stosunku do materiałów dodanych przez ciebie do utworu objętego Licencją możesz (jeżeli masz do tego prawo przyznane przez uprawnionych z tytułu praw autorskich do tych materiałów) dodać do niniejszej Licencji postanowienia:

a) wyłączające gwarancję lub ograniczające odpowiedzialność odmiennie niż postanowienia ustępów 15 i 16 niniejszej Licencji; lub

b) wymagające zachowania, w granicach rozsądku, zastrzeżeń prawnych lub oznaczeń autorstwa w materiale lub w odpowiednich Zastrzeżeniach Prawnych wyświetlanych przez utwór zawierający ten materiał; lub

c) zakazujące nieprawidłowego określania pochodzenia tego materiału, lub nakazujące, by zmodyfikowana wersja tego materiału była oznaczona w rozsądny sposób, jako odmienna niż wersja oryginalna; lub

d) ograniczające wykorzystywanie nazwisk lub nazw licencjodawców lub twórców materiałów w celach reklamowych; lub

e) odmawiające przyznania praw, wynikających z przepisów dotyczących znaków towarowych, dotyczących wykorzystania nazw handlowych, znaków towarowych lub znaków usługowych; lub

f) wymagające ochrony licencjodawców i twórców tego materiału, w sytuacji, gdy ktokolwiek przekazuje ten materiał (lub jego zmodyfikowaną wersję) z umownym przyjęciem odpowiedzialności w stosunku do odbiorcy, przed jakąkolwiek odpowiedzialnością umowną licencjodawców i twórców.

Wszystkie inne, nie będące zezwoleniami dodatkowe warunki są uznawane za ?dalsze ograniczenia? w rozumieniu ustępu 10 Licencji. Jeżeli Program w postaci, w jakiej go otrzymałeś, lub jakakolwiek jego część zawiera informację o poddaniu go warunkom niniejszej Licencji wraz z zastrzeżeniem, które stanowi dalsze ograniczenie, możesz usunąć to zastrzeżenie. Jeżeli dokument licencyjny zawiera dalsze ograniczenie, ale dopuszcza sublicencjonowanie lub przekazywanie na warunkach niniejszej Licencji, możesz dodać do utworu objętego Licencją materiał objęty warunkami dokumentu licencyjnego z zastrzeżeniem, że dalsze ograniczenia zostaną usunięte w przypadku sublicencjonowania lub przekazywania.

Jeżeli zgodnie z niniejszym ustępem Licencji dodajesz postanowienia dotyczące utworu objętego niniejszą Licencją, musisz umieścić, w odpowiednich plikach źródłowych, oświadczenie o dodatkowych postanowieniach, które odnoszą się do tych plików lub informację wskazującą, gdzie można znaleźć takie postanowienia.

Dodatkowe warunki, będące lub niebędące pozwoleniami, mogą przybierać formę odrębnej, pisemnej licencji, lub mogą być wskazywane jako wyjątki. Powyższe wymagania będą obowiązywały bez względu na wybraną formę.

8. Wygaśnięcie

Nie możesz propagować ani modyfikować utworu objętego Licencją w inny sposób, aniżeli jest to przewidziane w niniejszej Licencji. Każda próba innego propagowania lub modyfikowania go jest nieważna i skutkuje automatycznym wygaśnięciem twoich praw wynikających z niniejszej Licencji (włącznie ze wszystkimi licencjami patentowymi przyznanymi na podstawie trzeciego akapitu ustępu 11).

Jednakże, jeżeli zaniechasz jakichkolwiek naruszeń niniejszej Licencji, wówczas twoja licencja przyznana przez danego posiadacza praw autorskich zostanie przywrócona (a) tymczasowo, dopóki posiadacz praw autorskich wyraźnie i ostatecznie nie wypowie twojej licencji i (b) trwale, jeżeli w okresie 60 dni od dnia zaniechania przez ciebie naruszeń posiadacz praw autorskich nie zawiadomi cię przy użyciu rozsądnych środków o naruszeniach.

Ponadto, twoja licencja otrzymana od danego posiadacza praw autorskich zostanie trwale przywrócona, jeżeli ten posiadacz praw autorskich zawiadomi cię przy użyciu rozsądnych środków o naruszeniu, będzie to pierwsze zawiadomienie o naruszeniu warunków Licencji (dla jakiegokolwiek utworu), jakie otrzymałeś od tego posiadacza praw autorskich i przywrócisz stan sprzed naruszenia w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

Wygaśnięcie twoich praw na podstawie zapisów niniejszego ustępu Licencji nie skutkuje wygaśnięciem licencji stron, które otrzymały od ciebie kopie lub prawa na warunkach niniejszej Licencji. Jeżeli twoje prawa wygasły i nie zostały trwale przywrócone, nie kwalifikujesz się do otrzymania nowych licencji dotyczących tego samego materiału na zasadach określonych w ustępie 10 Licencji.

9. Brak wymogu akceptacji w przypadku otrzymania kopii

Nie wymaga się od ciebie, abyś zakceptował niniejszą Licencję po to, aby otrzymać lub uruchomić kopię Programu. Uboczne propagowanie utworu objętego Licencją, będące jedynie konsekwencją „ściągania” kopii przy wykorzystaniu transmisji danych w sieci peer-to-peer także nie rodzi obowiązku akceptowania Licencji. Jednak wyłącznie Licencja daje ci prawo do propagowania lub modyfikowania jakiegokolwiek utworu objętego Licencją. Takie działania naruszają prawo autorskie, jeżeli nie akceptujesz Licencji. Zatem, przez modyfikowanie lub propagowanie utworu objętego Licencją przyznajesz, że zaakceptowałeś Licencję na wykonywanie tych czynności.

10. Automatyczne udzielanie licencji kolejnym odbiorcom

Za każdym razem kiedy przekazujesz utwór objęty Licencją, odbiorca automatycznie otrzymuje licencję od pierwotnych licencjodawców na uruchamianie, modyfikowanie oraz propagowanie tego utworu, będącego przedmiotem niniejszej Licencji. Nie jesteś zobowiązany do zapewnienia stosowania się do zapisów niniejszej Licencji przez osoby trzecie.

?Transakcja jednostki gospodarczej? oznacza transakcję przeniesienia kontroli nad organizacją lub generalnie całego kapitału organizacji lub podziału organizacji albo połączenia organizacji. Jeżeli propagowanie utworu objętego Licencją jest skutkiem transakcji jednostki gospodarczej, każdy podmiot uczestniczący w tej transakcji, który otrzymuje kopię tego utworu otrzymuje jednocześnie wszelkie licencje na ten utwór w postaci, w jakiej poprzednik licencje posiadał lub mógł udzielić na zasadach opisanych w poprzednim akapicie. Otrzymuje także od poprzednika prawo posiadania Odpowiedniego Źródła utworu, jeżeli poprzednik je posiada lub może wejść w ich posiadanie dokładając rozsądnych starań.

Nie możesz nakładać żadnych dalszych ograniczeń związanych z wykonywaniem praw przyznanych lub potwierdzonych przez niniejszą Licencję. Przykładowo, nie możesz nakładać opłaty licencyjnej, zapłaty tantiem, czy innej opłaty za wykonywanie praw przyznanych na podstawie niniejszej Licencji oraz nie możesz również wszczynać sporów sądowych (w tym również zgłaszać roszczeń wzajemnych i wytaczać powództw wzajemnych) powołując się na naruszenie jakiegokolwiek zastrzeżenia patentowego poprzez wykonywanie, używanie, sprzedaż, oferowanie do sprzedaży lub importowanie programu lub jakiejkolwiek jego części.

11. Patenty

?Kontrybutorem? jest posiadacz praw autorskich udzielający prawa do używania Programu lub utworu, na którym oparty jest Program zgodnie z niniejszą Licencją. Utwór, na który jest udzielona w ten sposób Licencja nazywany jest ?wersją kontrybutora?.

?Podstawowe prawa patentowe? kontrybutora to wszystkie zastrzeżenia patentowe posiadane lub kontrolowane przez kontrybutora, a uzyskane przed datą niniejszego dokumentu lub później, które mogłyby zostać naruszone przez dozwolony Licencją sposób tworzenia, używania lub sprzedaży wersji kontrybutora, jednakże z wyłączeniem praw, które zostałyby naruszone wyłącznie wskutek dalszej modyfikacji wersji kontrybutora. Dla celów niniejszej definicji ?kontrola? oznacza również prawo do udzielania sublicencji na patent w sposób pozostający w zgodzie z wymaganiami niniejszej Licencji.

Każdy kontrybutor przyznaje tobie niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie, nieodpłatną licencję patentową, na podstawie zasadniczych praw patentowych kontrybutora, na wytwarzanie, używanie, sprzedaż, oferowanie do sprzedaży, import, a także inne uruchamianie, modyfikowanie i propagowanie treści wersji kontrybutora.

W kolejnych trzech akapitach ?licencja patentowa? oznacza każdą wyraźną zgodę lub zobowiązanie, również nienazwane, do niedochodzenia praw z patentu (na przykład wyraźna zgoda na wykorzystywanie patentu lub deklaracja powstrzymywania się od jakichkolwiek działań prawnych w przypadku naruszenia praw do patentu). ?Udzielenie? licencji patentowej danej osobie oznacza wyrażenie takiej zgody lub zobowiązanie, z którego wynika, że udzielający licencji patentowej nie będzie dochodził praw z patentu przeciwko tej osobie.

Jeżeli przekazujesz utwór objęty Licencją, świadomie polegając na licencji patentowej, a Odpowiednie Źródło utworu nie jest komukolwiek dostępne w celu jego skopiowania, za darmo i zgodnie z postanowieniami Licencji, za pośrednictwem publicznie dostępnego serwera sieciowego lub innego łatwo dostępnego medium, wtedy musisz albo (1) zapewnić dostępność Odpowiedniego Źródła we wskazany wyżej sposób, albo (2) doprowadzić do wyzbycia się praw do czerpania korzyści z licencji patentowej na ten konkretny utwór lub też (3) zapewnić zgodny z wymaganiami niniejszej Licencji sposób rozszerzenia licencji patentowej na dalszych odbiorców. ?Świadome poleganie? oznacza, że posiadasz faktyczną wiedzę, że gdyby nie istniała licencja patentowa, to przekazywanie przez ciebie utworu objętego Licencją w danym kraju, lub używanie przez twojego odbiorcę utworu objętego Licencją w danym kraju, naruszałoby jeden lub więcej możliwych do zidentyfikowania patentów w tym kraju, co do których masz powody przypuszczać, że obowiązują.

Jeżeli, zgodnie z lub w związku z pojedynczą transakcją lub umową, przekazujesz utwór objęty Licencją,lub propagujesz powodując przekazanie takiego utworu, i udzielasz licencji patentowej niektórym osobom otrzymującym utwór objęty Licencją, upoważniając je do używania, propagowania, modyfikowania lub przekazywania określonej kopii utworu objętego Licencją, wtedy zakres podmiotowy i przedmiotowy licencji patentowej, której udzielasz zostaje automatycznie rozszerzony na wszystkich odbiorców utworu objętego Licencją oraz wszystkie utwory oparte na tym utworze.

Licencja patentowa jest ?dyskryminująca?, jeżeli nie obejmuje swoim zakresem, zabrania korzystania lub jej udzielenie jest uwarunkowane niewykonywaniem jednego lub więcej praw szczególnie zagwarantowanych przez Licencję. Nie możesz przekazywać utworu objętego Licencją, jeżeli jesteś stroną umowy z osobą trzecią prowadzącą działalność w zakresie dystrybucji oprogramowania, w związku z którą to umową dokonujesz płatności na rzecz osoby trzeciej w oparciu o zasięg twoich działań w zakresie przekazywania utworu i osoba trzecia na mocy wyżej wymienionej umowy udziela osobom, które otrzymałyby utwór objęty Licencją od ciebie dyskryminującej licencji patentowej (a) powiązanej z kopiami przekazanego przez ciebie utworu objętego Licencją (lub kopiami tych kopii), lub (b) przede wszystkim na powiązanej z konkretnymi produktami lub kompilacjami, które zawierają utwór objęty Licencja, chyba że zastrzegłeś to w umowie zawartej przed dniem 28 marca 2007 r. lub dana licencja patentowa była udzielona przed tą datą.

Żaden zapis Licencji nie może być interpretowany jako wykluczenie lub ograniczenie jakiejkolwiek dorozumianej licencji lub innych środków ochrony przed naruszeniami, które mogą ci przysługiwać na podstawie właściwego prawa patentowego.

12. Zakaz ograniczania wolności (praw) osób trzecich

Jeżeli na mocy postanowienia sądu, umowy lub w inny sposób zostały nałożone na ciebie obowiązki zachowań, które naruszają postanowienia Licencji, nie zwalnia to ciebie od obowiązku przestrzegania postanowień Licencji. Jeżeli nie możesz przekazywać utworu objętego Licencją w taki sposób, by jednocześnie wypełniać swoje obowiązki wynikające z postanowień niniejszej Licencji oraz inne stosowne zobowiązania, nie możesz przekazywać go wcale. Na przykład, jeżeli zgadzasz się na warunki, zgodnie z którymi jesteś uprawniony do poboru tantiem za dalsze przekazywanie od osób, którym przekazałeś Program, jedynym sposobem na przestrzeganie zarówno tych warunków, jak i postanowień Licencji będzie całkowite zaprzestanie przekazywania Programu.

13. Używanie z GNU Affero Powszechną Licencją Publiczną

Pomimo jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Licencji, możesz linkować i łączyć jakikolwiek utwór objęty Licencją z utworem objętym wersją 3 GNU Affero Powszechnej Licencji Publicznej w jeden, łączony utwór oraz możesz przekazywać utwór, który powstał w ten sposób. Warunki niniejszej Licencji będą nadal stosowane do tej części utworu, która jest utworem objętym Licencją. Do połączonego utworu stosowane będą specjalne wymagania GNU Affero Powszechnej Licencji Publicznej, ustępu 13, dotyczącego interakcji poprzez sieć.

14. Poprawione wersje niniejszej Licencji

O ile zaistnieje taka potrzeba, Free Software Foundation może publikować poprawione i/lub nowe wersje GNU Powszechnej Licencji Publicznej. Takie nowe wersje będą utrzymane w duchu aktualnej wersji, ale będą mogły się różnić w szczegółach wynikających z konieczności odniesienia się do nowych problemów lub zagadnień.

Każda wersja jest oznaczona wyróżniającym ją numerem. Jeżeli Program określa, że odnosi się do niego dana, określona konkretnym numerem wersja GNU Powszechnej Licencji Publicznej „lub jakakolwiek późniejsza wersja? możesz wybrać pomiędzy zasadami i warunkami danej wersji, a zasadami i warunkami jakiejkolwiek późniejszej wersji opublikowanej przez Free Software Foundation. Jeżeli Program nie określa numeru wersji GNU Powszechnej Licencji Publicznej, możesz wybrać z pomiędzy wszystkich wersji opublikowanych kiedykolwiek przez Free Software Foundation.

Jeżeli Program określa, że przedstawiciel może zdecydować, która przyszła wersja GNU Powszechnej Licencji Publicznej ma być użyta, to takie publiczne oświadczenie tego przedstawiciela o akceptacji danej wersji, bezterminowo uprawnia cię do wyboru tej wersji w odniesieniu do Programu.

Późniejsze wersje licencji mogą przyznawać tobie dodatkowe lub inne uprawnienia. Jednakże żadne dodatkowe zobowiązania nie zostaną nałożone, ani na autora, ani na posiadacza praw autorskich, w wyniku dokonanego przez ciebie wyboru wersji późniejszej.

15. Wyłączenie gwarancji

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ GWARANCJI NA PROGRAM. O ILE NA PIŚMIE NIE POSTANOWIONO ODMIENNIE, POSIADACZE PRAW AUTORSKICH I/LUB INNE STRONY DOSTARCZAJĄ PROGRAM W TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ JEST („JAKI JEST”), BEZ JAKIEJKOLWIEK, DOMYŚLNEJ LUB BEZPOŚREDNIO WYRAŻONEJ GWARANCJI, W TYM BEZ DOMYŚLNYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. TY UŻYTKOWNIKU PONOSISZ CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I DZIAŁANIEM PROGRAMU. W PRZYPADKU WADLIWOŚCI PROGRAMU PONOSISZ WSZELKIE KOSZTY KONIECZNEGO SERWISU, NAPRAWY LUB POPRAWEK.

16. Ograniczenie odpowiedzialności

O ILE WŁAŚCIWE PRAWO NIE STANOWI ODMIENNIE LUB INACZEJ NIE UZGODNIONO NA PIŚMIE, ANI POSIADACZ PRAW AUTORSKICH, ANI INNA STRONA, KTÓRA MODYFIKUJE I/LUB PRZEKAZUJE PROGRAM ZGODNIE Z POWYŻSZYMI ZEZWOLENIAMI, NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC CIEBIE ZA SZKODY, WŁĄCZNIE ZE SZKODAMI OGÓLNYMI, SZCZEGÓLNYMI, UBOCZNYMI LUB WTÓRNYMI POWSTAŁYMI WSKUTEK UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA PROGRAMU (W TYM MIĘDZY INNYMI, ZA UTRATĘ DANYCH, NIEDOKŁADNE ODTWORZENIE DANYCH, STRATY PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB OSOBY TRZECIE, BRAK WSPÓŁDZIAŁANIA PROGRAMU Z INNYMI PROGRAMAMI), NAWET JEŻELI POSIADACZ PRAW AUTORSKICH LUB OSOBA TRZECIA ZOSTALI UPRZEDZENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

17. Interpretacja ustępów 15 i 16

Jeżeli w zgodzie z właściwym prawem nie można wyłączyć gwarancji, ani ograniczyć odpowiedzialności, jak w odpowiednio ustępie 15 i 16 Licencji, to właściwy sąd winien stosować przepisy prawa krajowego w możliwie jak najszerszym zakresie wyłączające odpowiedzialność cywilną w związku z Programem, chyba że w zamian za wynagrodzenie udzielono gwarancji lub zaakceptowano odpowiedzialność.

KONIEC ZASAD I WARUNKÓW

Jak stosować powyższe warunki do twoich nowych programów

Jeżeli tworzysz nowy program i chcesz umożliwić powszechne używanie tego programu w najszerszy możliwy sposób, najlepszą drogą do osiągnięcia takiego celu będzie uczynienie go wolnym oprogramowaniem, które każdy może rozpowszechniać i zmieniać w zgodzie z warunkami tej Licencji.

By to zrobić, dołącz następujące informacje do programu. Najbezpieczniej jest dołączyć je na początku każdego pliku źródłowego, aby w ten sposób najefektywniej wskazać na brak gwarancji; każdy plik powinien zawierać co najmniej informację o istnieniu majątkowych praw autorskich do programu („nota copyright’owa”), a także odesłanie do miejsca, gdzie można znaleźć pełną informację.

<jedna linia z informacją o nazwie programu oraz krótkim opisem jego działania>

Copyright (C) <rok> <nazwisko twórcy>

Ten program stanowi wolne oprogramowanie: możesz je rozpowszechniać i/lub modyfikować na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej opublikowanej przez Free Software Foundation, według wersji 3 Licencji lub (według uznania) jakiejkolwiek wersji późniejszej.

Ten program jest rozpowszechniany z nadzieją, że okaże się przydatny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet bez domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Przeczytaj GNU Powszechną Licencję Publiczną w celu zapoznania się ze szczegółami.

Powinieneś otrzymać kopię GNU Powszechnej Licencji Publicznej wraz z tym programem. Jeżeli nie otrzymałeś jej, zobacz na <http://www.gnu.org/licenses/>.

Dołącz także swoje dane adresowe dla poczty papierowej i elektronicznej.

Jeżeli dany program wykorzystuje połączenie terminalowe, spraw, aby wyświetlał on krótką informację, jak poniżej, w chwili, kiedy wejdzie w tryb interaktywny:

<program> Copyright (C) <rok> <nazwisko twórcy>

Ten program nie jest objęty ABSOLUTNIE ŻADNĄ GWARANCJĄ; jeśli chcesz dowiedzieć się szczegółów wpisz „show w”.
Ten program stanowi wolne oprogramowanie i możesz je rozpowszechniać pod pewnymi warunkami; by dowiedzieć się więcej wpisz „show c”.

Powyższe hipotetyczne komendy „show w” oraz „show c” powinny wyświetlać odpowiednie fragmenty Powszechnej Licencji Publicznej. Oczywiście komendy twojego programu mogą być inne; dla graficznego interfejsu użytkownika możesz używać okna „O programie”.

Powinieneś poprosić również swojego pracodawcę (jeżeli pracujesz jako programista) lub twoją szkołę, w razie takiej potrzeby, o podpisanie „zrzeczenia się praw autorskich” do programu. Więcej informacji w tym zakresie oraz jak stosować i przestrzegać GNU GPL znajdziesz pod <http://www.gnu.org/licenses/>.

GNU Powszechna Licencja Publiczna nie zezwala na włączanie twojego programu do programów własnościowych. Jeżeli twój program jest biblioteką podprogramów, możesz uznać za bardziej użyteczne zezwolenie na linkowanie własnościowych aplikacji z twoją biblioteką. Jeżeli to jest tym, czego chcesz, użyj GNU Lesser Powszechnej Licencji Publicznej zamiast niniejszej licencji. Wcześniej zapoznaj się jednak z informacjami na stronie http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.